Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Zapewnienie dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka w ramach działania 8.3. "

Zapewnienie dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 5 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

Załącznik nr 7 - pobierz plik

Załącznik nr 8 - pobierz plik

Załącznik nr 9 - pobierz plik

 

Korekta SIWZ

Niniejszym informujemy, że w postępowaniu przetargowym WIŚR.271.2.1.2014 została wprowadzona korekta SWIZ, polegająca na usunięciu zapisu w części B pkt 4. W/w zapis został zamieszczony omyłkowo i nie ma wpływu na dalsze postępowanie.

SIWZ – po korekcie - pobierz plik