Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na : ,,Zapewnionie dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na : ,,Zapewnionie dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion osi piorytetowej 8. Społeczeństwo inforrnacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu operaeyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013" - pobierz plik