Logo BIP

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu.

Informacja o osiągniętych przez gminę bartniczka poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - pobierz plik