Logo BIP

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINĘ BARTNICZKA POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2018 ROKU PRZEZ GMINĘ BARTNICZKA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA.

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ), Wójt Gminy Bartniczka  informuje, że w:

2018 ROKU 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0 % (wymagany poziom 40 %); 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 33,38 % (wymagany poziom 30 %);

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych: 100 % (wymagany poziom 50 %).