Logo BIP

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta termin składania ofert: 25.3.2004.

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Grążawy

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta.

Termin realizacji:
rok 2004 i 2005

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
zawarte w specyfikacji technicznej

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Marek Ojdowski tel. (0-56)4936560 w godz 8-13

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
pobranie z Urzędu Gminy Grazawy za kwotę 150 zł.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Grążawy, termin 25.3.2004 , godz. 12

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Grążawy, termin 25.3.2004 , godz. 13

Kryteria oceny ofert:
cena

Kwota wadium:

Numer postępowania:
OR02/732/020089/03

Uwagi, dodatkowe informacje:
Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARMiR. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony ( tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARMiR lub też nie dojdzie do wydania promesy) niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.