Logo BIP

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z modernizacją i usprawnieniem pracy oczyszczalni Gmina Grążawy termin składania ofert: 25.3.2004

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Grążawach

Przedmiot zamówienia:
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z modernizacją i usprawnieniem pracy oczyszczalni Gmina Grążawy.

Termin realizacji:
rok 2004 i 2005

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
zawiera specyfikacja techniczna

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Marek Ojdowski tel. (0-56)4936560 godz 8-13

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
pobranie z Urzędu Gminy w Grążawach za kwote 150 zł

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Grążawy, termin 25.3.2004 , godz. 12

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Grążawy, termin 25.3.2004 , godz. 13

Kryteria oceny ofert:
cena

Kwota wadium:

Numer postępowania:
OR02/732/020090/03

Uwagi, dodatkowe informacje:
Niniejszy przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia objętego procedurą przetargową poprzez wydanie promesy zawarcia umowy o pomoc z ARMiR. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony ( tj. nie zostanie zakończona procedura decyzyjna w ARMiR lub też nie dojdzie do wydania promesy) niniejszy przetarg zostanie obligatoryjnie unieważniony.