Logo BIP

Wykonanie remontu budynku Pałacu w Gutowie termin składania ofert: 26.5.2004

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Grążawach

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu budynku Pałacu w Gutowie

Termin realizacji:
01.07.2004

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:


O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie remontu budynku Pałacu w Gutowie. 1.Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski 2.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonaniu remontu budynku Pałacu w Gutowie. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Grążawach pokój nr 4 nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację. 4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Pałacu w Gutowie polegające na : I – roboty remontowo – budowlane : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki i wykładziny wewnętrzne, roboty malarskie, elewacje – roboty malarskie, II – wentylacje kuchni i łazienek, III- roboty elektryczne, IV- wyposażenie budynku w sprzęt p.poź. Szczegółowy zakres robót zawiera „ślepy” kosztorys będący elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 6.Termin realizacji zamówienia /wymagany i pożądany/ od dnia 01.07.2004 r. do dnia 30.09.2004 r. 7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia : A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i czynności : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis uprawnień budowlanych i innych osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek. B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz personelu w tym kadry kierowniczej i technicznej wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia, wykaz niezbędnych urządzeń i narzędzi wyznaczonych do realizacji zamówienia, wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : bilans oraz rachunki zysków i strat lub informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres trzech lat, informacja banku prowadzącego rachunek oferenta z określeniem wielkości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowych, polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej. D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/, oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości, oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej. 8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100% 10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Grążawach pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Remont budynku Pałacu w Gutowie – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 26 maja 2004 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane. 11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 26 maja 2004 r. Grążawy, dnia 04.05.2004 r.


Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski

Sposób uzyskania formularza SIWZ:

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Grążawach pokój nr 4, termin 26.5.2004 , godz. 10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Grążawach, termin 26.5.2004 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie wymagane

Numer postępowania:
01/04