Logo BIP

Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków Sapard związanych z inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie...

termin składania ofert: 10.11.2004

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grążawy

Przedmiot zamówienia:
Udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków Sapard związanych z inwestycją pn. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta.

Termin realizacji:
01.01.2005 do 30.06.2005

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków SAPARD związanych z inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta 1.Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski, Alicja Kiczyńska. 2.Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków SAPARD związanych z inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Grążawach pokój nr 4 nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację. 4.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków SAPARD związanych z inwestycją Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami w miejscowościach Stare Świerczyny, Nowe Świerczyny, Jastrzębie, Cielęta. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 6.Okres dyspozycji kredytu /wymagany i pożądany/ od dnia 01.01.2005 r. do dnia 30.06.2005 r. 7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia : A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i czynności : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek. B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim. C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : informacja oferenta w formie oświadczenia, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej. D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/, oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości, oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej. 8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100% /wysokość oprocentowania kredytu oraz ewentualnej prowizji i innych opłat/ 10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Grążawach pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na udzielenie kredytu krótkoterminowego na pokrycie środków SAPARD – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 10 listopada 2004 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane. 11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 10 listopada 2004 r. Grążawy, dnia 25.10.2004 r.

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Marek Ojdowski, Alicja Kiczynska

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na wniosek oferenta

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawiającego pokój nr 4, termin 10.11.2004 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego - sala posiedzień UG, termin 10.11.2004 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena - 100%

Kwota wadium:
nie wymagana

Numer postępowania:
341-09/04