Logo BIP

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bartniczka w 2005 roku termin składania ofert: 2.2.2005

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Dożywianie dziec i w szkołach na terenie Gminy Bartniczka w 2005 roku

Termin realizacji:
14.02.2005r.-31.12.2005r.

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Alicja Cyran - GOPS pokój Nr14

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na wniosek oferenta nieodpłatnie

Miejsce składania ofert:
siedziba zamawijącego pokój Nr 14, termin 2.2.2005 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
siedziba zamawiającego pokój Nr 14, termin 2.2.2005 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
341-01/05

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Bartniczka w 2005 roku.

1. Gmina Bartniczka 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail
ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Alicja Cyran – GOPS,.

2. Przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Bartniczka w
2005 roku.
3.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 14 /wejście z tyłu budynku/ nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiot zamówienia : „ dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Bartniczka w 2005 roku według poniższego zestawienia
- Szkoła Podstawowa Radoszki - 57 posiłków dziennie,
- Szkoła Podstawowa Radoszki Filia Łaszewo - 10 posiłków dziennie,
- Szkoła Podstawowa Grążawy - 31 posiłków dziennie,
- Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny - 41 posiłków dziennie,
- Gimnazjum Jastrzębie - 61 posiłków dziennie,
wraz z transportem do wskazanych miejsc oraz wyposażeniem /naczynia i sztućce/.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

5. Okres realizacji zamówienia /wymagany/pożądany/ od dnia 14.02.2005 r.
do dnia 31.12.2005 r. /z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków/.

6. Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie
publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego transportu żywności,
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
- 2 -
informacja banku prowadzącego rachunek oferenta,
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącego transportu żywności,
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

7. Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100% /wysokość oprocentowania kredytu oraz ewentualnej prowizji i
innych opłat/

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr
14 / wejście z tyłu budynku/ lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka 87 –321
Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy
Bartniczka w 2005 r.– nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 02 lutego
2005 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą
rozpatrywane.
10. Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od
dnia 02 lutego 2005 r.


Grążawy, dnia 17.01.2005 r.