Logo BIP

Wykonanie nowego odwiertu studni wraz z likwidacją istniejącej studni oraz podłączenie nowego odwiertu do urządzeń hydroforni termin składania ofert: 6.4.2005

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nowego odwiertu studni wraz z likwidacją istniejącej studni oraz podłaczenie nowego odwiertu do urządzeń hydroforni.

Termin realizacji:
od 30.04.2005 do 31.05.2005 ro

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
W siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka - pokój nr 4, termin 6.4.2005 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka - sala posiedzeń, termin 6.4.2005 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
4/05

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącej studni z podłączeniem nowego odwiertu do urządzeń hydroforni w miejscowości Radoszki.

1.Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-
84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Gabriela Markowska, Pan Marek Ojdowski.

2.Przetarg nieograniczony na wykonaniu nowego odwiertu studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącej studni z podłączeniem nowego odwiertu do urządzeń hydroforni w miejscowości Radoszki.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 4 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej wraz z likwidacją istniejącej studni z podłączeniem nowego odwiertu do urządzeń hydroforni w
miejscowości Radoszki.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6.Okres realizacji zamówienia od dnia 30.04.2005 r. do dnia 31.05.2005 r.

7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja oferenta w formie oświadczenia, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100% /wysokość oprocentowania kredytu oraz ewentualnej prowizji i
innych opłat/

10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 06 kwietnia 2005 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 06. maja 2005 r..


Bartniczka, dnia 21.03.2005 r.