Logo BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Szkoły Podstawowej w Radoszkach na 2006 rok termin składania ofert: 28.11.2005

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Szkoły Podstawowej w Radoszkach na 2006 rok

Termin realizacji:
od 01 stycznia 2006 do 31 grud

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wymogi zawarte w załączonym ogłoszeniu

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr4, termin 28.11.2005 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr4, termin 28.11.2005 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie wymagamy

Numer postępowania:
14/05

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Radoszki na rok 2006

1.Gmina Bartniczka 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-
84, e-mail rolbud @ ugbartniczka.pl, www: bartniczka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski.

2.Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Radoszki na rok 2006.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 4 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS dla Szkoły Podstawowej w miejscowości Radoszki na rok 2006 w ilości do 40.000 litrów.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6.Okres realizacji zamówienia od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja oferenta w formie oświadczenia, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 28 listopada 2005 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 28 listopada 2005 r..


Bartniczka, dnia 07.11.2005 r.