Logo BIP

Dostawa węgla i miału termin składania ofert: 10.1.2006

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla i miału

Termin realizacji:
od 15.01.2006 do31.12.2006

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Gabriela Chyżyńska

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na wniosek

Miejsce składania ofert:
UG Bartniczka, pokój nr 4, termin 10.1.2006 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
UG Bartniczka, sala posiedzeń, termin 10.1.2006 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
341/16

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w rok 2006.

1.Gmina Bartniczka, 87–321 Bartniczka ul. Brodnicka 8 tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Gabriela Chyżyńska,

2.Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w rok 2006.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego - Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8 pokój nr 4 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku.

4.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 ton węgla kamiennego i 40 ton miału węglowego wraz z transportem do miejsc wskazanych w specyfikacji

5.Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

6.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

7.Okres realizacji zamówienia /wymagany,pożądany/ od dnia 15.01.2006 r.
do dnia 31.12.2006 r.

8.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja banku, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
dokument stwierdzający jakość przedmiotowego towaru
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

9.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100% - 1 tony węgla i miału podana jako cena netto i brutto
11.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka 87 –321 Bartniczka ul. Brodnicka 8, z oznaczeniem : „Oferta - na dostawę węgla kamiennego i miału nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 10 styczeń 2006 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

12.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 10 stycznia 2006 r.

 

Bartniczka, dnia 21.12.2005 r.