Logo BIP

Remont i modernizacja budynku świetlicy w Grążawach - punkt informacyjno doradczy dla rolników. termin składania ofert: 29.3.2006

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, ulica Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Remont i modernizacja budynku świetlicy w Grążawach - punkt informacyjno doradczy dla rolników.

Termin realizacji:
od 01,06.2006 do 30.10.2006 ro

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:


O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację budynku świetlicy w Grążawach – punkt informacyjno – doradczy dla rolników”. 1.Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-84, e-mail rolbud @ ugbartniczka.pl, www: bartniczka.pl Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski. 2.Przetarg nieograniczony na „Remont i modernizację budynku świetlicy w Grążawach – punkt informacyjno – doradczy dla rolników”. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 3 nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację. 4.Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizację budynku świetlicy w Grążawach – punkt informacyjno – doradczy dla rolników”. 5.Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 6.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 7.Okres realizacji zamówienia od dnia 01.06.2006 r. do dnia 30.10.2006 r. 8.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia : A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i czynności : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek. B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim kserokopię uprawnień osób niezbędnych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : informacja oferenta w formie oświadczenia, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej. D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/, oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości, oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej. 9.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia wadium. 10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100% 11.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta„Remont i modernizację budynku świetlicy w Grążawach – punkt informacyjno – doradczy dla rolników”– nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 29 marca 2006 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane. 12.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 29 marca 2006 r.. Bartniczka, dnia 06.03.2006 r.

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski tel. 0564936560

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pokój nr 3 lub przesł

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 29.3.2006 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 29.3.2006 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
341/02/06

Uwagi, dodatkowe informacje: