Logo BIP

Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka. termin składania ofert: 8.9.2006

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, ul.Brodnicak 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka.

Termin realizacji:
od 01.10. 2006 do 31.12.2006.

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski, pokój nr 3, tel 0564936560

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 3

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 8.9.2006 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 8.9.2006 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie obowiązuje

Numer postępowania:
7


Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka ”.

1.Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-84, e-mail rolbud @ ugbartniczka.pl, www: bartniczka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski.

2.Przetarg nieograniczony na „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka”.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 3 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka”.
5.Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.
6.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

7.Okres realizacji zamówienia od dnia 01.10.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

8.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim
kserokopię uprawnień osób niezbędnych do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja oferenta w formie oświadczenia, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

9.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

11.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta„Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka”– nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 08 września 2006 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

12.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 08 września 2006 r..


Bartniczka, dnia 23.08.2006 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka ”

I.Zamawiający:
1.Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2.Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, 87 - 321 Bartniczka
3.REGON:
000542391
4.Internet: http: www.bip.bartniczka.pl
e- mail: rolbud @ ugbartniczka.pl
5.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II.Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1.Imię i nazwisko: Marek Ojdowski
2.Stanowisko służbowe: inspektor,
3.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4.Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 3
5.Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14 - tej

III.Przedmiot zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:
”Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka o następujących średnicach :
- kolektor grawitacyjny fi 200 mm PCV – 239,00 mb,
- kolektor grawitacyjny fi 160 mm PCV – 15,5 mb,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200 – 8 szt,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1000 – 5 szt.
- trójniki na sieci fi 200 mm – 2 szt.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a)wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b)oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c)oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d)dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3.Sposób przygotowania oferty:
a)Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym postępowaniu.
c)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
d)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.Opakowanie i oznakowanie ofert :
a)Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok.3
b)Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka”- nie otwierać przed przetargiem.
V.Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1.Spełniają następujące warunki:
a)od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia i posiadają sprzęt oraz personel zdolny do wykonania zamówienia / uprawnienia budowlane kadry technicznej/,
b)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c)dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia .
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta.
7.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Wykaz sprzętu technicznego do realizacji zadania oraz personelu wraz z uprawnie
niami – kserokopie uprawnień

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

VII.Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10 2006 r.
do dnia 31.12.2006 r.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a)cyfrowo i słownie w złotych polskich, jako cena ryczałtowa za wykonane roboty.
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do oferenta.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej


Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Oferent zapłaci zamawiającemu 10% wartości wynagrodzenia tytułem kary umownej za nieterminowe oraz nieprawidłowe wykonywanie usługi. /rozliczanie miesięczne/.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2.Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.
3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
1.Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. N 3.
Termin składania ofert: 08 września 2006 r. r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 08 września 2006 r. godz. 10.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3.Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

Tryb zawarcia umowy:
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
2.Przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla oferenta przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3.Wzór umowy stanowi załącznik do Nr 2 SIWZ.

Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przepisów przysługują środki odwoławcze:
protest (art. 180 - 183 ustawy),
odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Wykaz załączników:
1.Formularz oferty
2.Wzór umowy

Bartniczka, dnia 23.08.2006 r.

O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa
dostawcy:


Siedziba dostawcy:

Miejscowość:

Ulica:

nr domu:

nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

Strona www.

E-mail

Do:
Gminy Bartniczka,
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
"budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości
Bartniczka ".
Według poniższego zestawienia :
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena
Kwotowo
Słownie
netto


brutto

 

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,
gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1.Formularz oświadczenia – art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków.
3.Odpis z rejestru
4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego
5.Zaświadczenie z urzędu skarbowego
6.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
7.Informację banku
8.Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
9.Wykaz sprzętu oraz personelu wraz z kopią uprawnień .

 

 

 

...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

UMOWA Nr ……….
o roboty budowlane
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……………… r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowanym przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………. ,
wpisana do ewidencji / rejestru pod numerem ……………………….,
reprezentowanym przez:
1)…………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1
Przedmiotem Umowy jest budowa odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka.
§ 2
W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka – zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 3
1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia
§ 4
1.Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 01.10.2006 r.
2.Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.12.2006 r. .
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 01.10.2006. do dnia 31.12.2006 r.
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, jeżeli roboty budowlane zostaną odebrane przez Zamawiającego.

§ 6
1.Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan ……………………….. tel. …………………………………..
2.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan ………………………… tel. ………………………………….
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 8
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 9
1.Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………. zł.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a)obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b)obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3.Wynagrodzenie wymienione w ust.1 płatne będzie w okresach miesięcznych :
4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….
6.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
1.Jeżeli zamówienie wykonywane będzie nieterminowo oraz nieprawidłowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna wynoszącą 10 % wartości określonej § 9 niniejszej Umowy .
2.Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§ 11
1.Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% całości wartości wynagrodzenia.
2.Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający: Wykonawca: