Logo BIP

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radoszki termin składania ofert: 2.10.2006

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radoszki

Termin realizacji:
15.10.2006 do 31 .12.2006

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski, 056 49 36560, pokój nr 3 w godz 8.00-14.00

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 3

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka , pokój nr 3, termin 2.10.2006 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 2.10.2006 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy


Numer postępowania:
8/2006

Uwagi, dodatkowe informacje:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”budowa odcinka sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowości Bartniczka ”

I.Zamawiający:
1.Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2.Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, 87 - 321 Bartniczka
3.REGON:
000542391
4.Internet: http: www.bip.bartniczka.pl
e- mail: rolbud @ ugbartniczka.pl
5.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II.Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1.Imię i nazwisko: Marek Ojdowski
2.Stanowisko służbowe: inspektor,
3.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4.Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 3
5.Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14 - tej

III.Przedmiot zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:
”Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radoszki :
- sieć wodociągowa fi 110 mm PCV – 260,00 mb,
- sieć wodociągowa fi 50 mm PE – 360 mb,
- przyłącze wodociągowe PE fi 40 mm – 29 mb,
- zestaw wodomierzowy – 1 szt.
- hydrant – 1 kpl.
- zasuwa odcinająca fi 100 – 1 szt.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a)wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b)oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c)oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d)dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3.Sposób przygotowania oferty:
a)Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym postępowaniu.
c)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
d)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.Opakowanie i oznakowanie ofert :
a)Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok.3
b)Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radoszki”- nie otwierać przed przetargiem.
V.Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1.Spełniają następujące warunki:
a)od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia i posiadają sprzęt oraz personel zdolny do wykonania zamówienia / uprawnienia budowlane kadry technicznej/,
b)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c)dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia .
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta.
7.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Wykaz sprzętu technicznego do realizacji zadania oraz personelu wraz z uprawnie
niami – kserokopie uprawnień

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

VII.Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 15.10 2006 r.
do dnia 31.12.2006 r.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a)cyfrowo i słownie w złotych polskich, jako cena ryczałtowa za wykonane roboty.
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do oferenta.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje 1 km faktycznie wykonanej usługi z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Oferent zapłaci zamawiającemu 10% wartości wynagrodzenia tytułem kary umownej za nieterminowe oraz nieprawidłowe wykonywanie usługi. /rozliczanie miesięczne/.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2.Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.
3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
1.Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. N 3.
Termin składania ofert: 02 października 2006 r. r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 02 października 2006 r. godz. 10.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3.Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

Tryb zawarcia umowy:
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu usługodawcy.
2.Przyszłe zobowiązania Usługodawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla oferenta przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3.Wzór umowy stanowi załącznik do Nr 2 SIWZ.

Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przepisów przysługują środki odwoławcze:
protest (art. 180 - 183 ustawy),
odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Wykaz załączników:
1.Formularz oferty
2.Wzór umowy

Bartniczka, dnia 21.09.2006 r.

O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa
dostawcy:


Siedziba dostawcy:

Miejscowość:

Ulica:

nr domu:

nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

Strona www.

E-mail

Do:
Gminy Bartniczka,
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
"budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radoszki”
Według poniższego zestawienia :
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena
Kwotowo
Słownie
netto


brutto

 

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,
gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1.Formularz oświadczenia – art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków.
3.Odpis z rejestru
4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego
5.Zaświadczenie z urzędu skarbowego
6.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
7.Informację banku
8.Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
9.Wykaz sprzętu oraz personelu wraz z kopią uprawnień .

 

 

 

...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

UMOWA Nr ……….
o roboty budowlane
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……………… r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowanym przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………. ,
wpisana do ewidencji / rejestru pod numerem ……………………….,
reprezentowanym przez:
1)…………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1
Przedmiotem Umowy jest budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowości Radoszki.
§ 2
W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odcinka sieci wodociagowej w miejscowości Radoszki – zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 3
1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia
§ 4
1.Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 15.10.2006 r.
2.Termin zakończenia przedmiotu umowy 31.12.2006 r. .
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 15.10.2006. do dnia 31.12.2006 r.
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, jeżeli roboty budowlane zostaną odebrane przez Zamawiającego.

§ 6
1.Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan ……………………….. tel. …………………………………..
2.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan ………………………… tel. ………………………………….
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 8
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 9
1.Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………. zł.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a)obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b)obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3.Wynagrodzenie wymienione w ust.1 płatne będzie w okresach miesięcznych :
4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….
6.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
1.Jeżeli zamówienie wykonywane będzie nieterminowo oraz nieprawidłowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna wynoszącą 10 % wartości określonej § 9 niniejszej Umowy .
2.Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§ 11
1.Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% całości wartości wynagrodzenia.
2.Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający: Wykonawca: