Logo BIP

Dostawa kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników. termin składania ofert: 11.6.2007

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Dostawa kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników.

Termin realizacji:
30-06-2007 do 31-08-2007

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Gabriela Chyżyńska, tel 0-564936560, pokój nr 4, w godz 8,00 do 15,00

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na pisemny wniosek u zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 11.6.2007 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 11.6.2007 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %

Kwota wadium:
nie obowiązuje

Numer postępowania:
341/05/07

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników w roku 2007.

1.Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugb @ data.pl, www: bartniczka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Gabriela Chyżyńska,

2.Przetarg nieograniczony na dostawę kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników w roku 2007.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy w Bartniczce pokój nr 4 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4114 m² kostki chodnikowej K-4, 374 m² kostki chodnikowej K – 5, 3398 szt obrzeży 6 x 20 x 100 cm, 33 szt obrzeży 8 x 25 x 100 cm, 1230 szt krawężników prostych 15 x 30 x 100 cm, 330 szt krawężników wjazdowych , 58szt krawężników skośnych wraz z transportem do miejsc wskazanych w specyfikacji

5.Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

6.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

7.Okres realizacji zamówienia /wymagany,pożądany/ od dnia 30.06.2007 r.
do dnia 31.08.2007.

8.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
Oświadczenie o niekaralności oferenta,
Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek US , ZUS lub KRUS.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
oświadczenie, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
oświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

9.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100% - 1 m² kostki chodnikowej „6” i „8”, 1 szt obrzeży „6” i „8” oraz 1 szt
krawężnika prostego i wjazdowego podana jako cena netto i brutto
11.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Bartniczce pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dostawę kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 11 czerwca 2007 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

12.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 11 czerwca 2007 r.

 

Bartniczka, dnia 18.05.2007 r.
O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa dostawcy:

Siedziba dostawcy:
Miejscowość:
Ulica: nr domu: nr lokalu:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Strona www.
E-mail
Do:
Gmina Bartniczka,
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

"dostawę kostki chodnikowej, obrzeży i krawężników w 2007 r."

według poniższego zestawienia :
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena Kwotowo Słownie
Kostka K-4 razem: 4114 m²
1 m² netto
1 m²brutto
Kostka K – 5 razem: 374 m²
1m² netto
1m² brutto
Obrzeża „6” razem: 3398 szt
1 szt netto
1 szt brutto
0brzeża „8” razem: 33szt
1 szt netto
1 szt brutto
Krawężniki prosty razem: 1230 szt
1 szt netto
1 szt brutto
Krawężnik wjazd. razem: 330 szt
1 szt netto
1 szt brutto

Krawężnik skośny razem: 58 szt
1 szt netto
1 szt brutto

Kwota łącznie:
netto
brutto

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
§ akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
§ uważamy się za związanych niniejszą ofertą w miarę Waszych potrzeb,
§ gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
§ uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1. Formularz oświadczenia – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków.
3. Oświadczenie o niekaralności.
4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków do US.
6. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zadania.
7. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach składek ZUS lub KRUS.
8. Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
( poświadczona kserokopia).
9. Oświadczenie o sytuacji finansowej.

 


...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy)


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę kostki chodnikowej i obrzeży w 2007r.

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bartniczka.pl
e- mail: ugb @ data.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: Gabriela Chyżyńska
2. Stanowisko służbowe: inspektor,
3. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 4
5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-15 - tej

III. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapotrzebowanie materiałów wraz z miejscem dostawy – według poniższej tabeli
Miejscowości Kostka chodnikowa Obrzeża Krawężniki
„6”m² „8”m² 6x20x100 szt 8x25x100 szt Prosty szt wjaz. szt skoś. szt
Bartniczka 770 - 24 33 200 50 8
Stare Świerczyny - - 840 - - - -
Jastrzębie 360 30 300 - 360 50 12
Grążawy 540 - 320 - 160 50 20
Łaszewo 480 - 270 - 240 20 6
Nowe Świerczyny 600 15 380 - - - -
Komorowo 240 103 144 - 50 48 2
Gutowo 300 20 536 - - - 2
Samin 142 - 144 - 120 16 4
Zdroje 412 103 350 - 50 48 2
Radoszki 70 103 50 - 50 48 2
Igliczyzna 200 - 40 - - - -
Razem: 4114 374 3398 33 1230 330 58

Oferent biorący udział w postępowaniu uwzględni także w cenie materiału koszt transportu do miejsc wskazanych przez zamawiającego. Ceny poszczególnych mate-riałów winny być podane jako jednostkowe /za 1 m² kostki oraz za 1 sztukę obrzeży i krawężników/ oraz ogólna cena oferty /netto i brutto/.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b) oświadczenie, że dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c) oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym po-stępowaniu.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób za-pobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i dato-wane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważ-nioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 4.
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – dostawa kostki chodnikowej i obrzeży” - nie otwierać przed prze-targiem.

VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
1. Spełniają następujące warunki:
a) od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży produkcji betonów
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdol-nymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22ustawy Prawo za
mówień publicznych.
VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu po-twierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków dostawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3. Oświadczenie o niekaralności.
4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków .
5. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
6. Oświadczenie o stanie finansowym oferenta.
7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-ność z oryginałem przez dostawcę.

 

VIII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

IX. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 30.06 2007 r.
do dnia 31.08.2007 r. gdzie 50% zamówienia winno być zrealizowane do 31.07.2007 r, natomiast pozostała część zamówienia winna być zrealizowana do 31.08.2007r.

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena
brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do dostawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w
obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

XI. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje wartość towaru wraz z dostawą..
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XII. Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wy
konania umowy:

Oferent zapłaci zamawiającemu 0,02% wartości wynagrodzenia tytułem kary umow-nej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w rozdz. IX.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specy
fikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed ter
minem otwarcia ofert.
2. Pytania dostawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła za
pytania.

XIV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i
oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. nr 4.
· Termin składania ofert: 11 czerwiec 2007 r do godz. 10.00
· Termin otwarcia ofert: 11 czerwiec 2007 r. godz. 10.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3. Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XV. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym dostawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem ter-minu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu dostawcy.
2. Przyszłe zobowiązania dostawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla dostawcy przepisami kodeksu cywilnego tj.
przede wszystkim roszczenia z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania za -
mówienia.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

XVI. Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-wo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) przepisów przysługują środki odwo-ławcze:
· protest (art. 180 - 183 ustawy),
· odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
· skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Wykaz załączników:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Bartniczka, dnia 18.05.2007 r.


UMOWA
O DOSTAWY

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowaną przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………………………………….
wpisanym do rejestru/ewidencji pod numerem ……………………………
reprezentowanym przez:
1) Pana ………………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą
§ 1

Przedmiotem Umowy jest dostawa kostki chodnikowej obrzeży i krawężników ilościach i do miejsc wskazanych w poniższej tabeli:
Miejscowość Kostka m² Obrzeża „6”szt Obrzeża”8”szt Krawężniki szt
Bartniczka 770 24 33 258
Świerczyny St. - 840 - -
Jastrzębie 390 300 --------- 422
Grążawy 540 320 --------- 230
Łaszewo 480 270 -------- 266
Świerczyny N. 615 380 -------- --------
Radoszki 173 50 -------- 100
Komorowo 343 144 -------- 100
Gutowo 320 536 -------- 2
Samin 142 144 -------- 140
Zdroje 515 350 -------- 100
Igliczyzna 200 40 -------- -----
Razem: 4488 3398 33 1618

Zamówienie dokonane będzie po uprzednim telefonicznym złożeniu zamówienia.

§ 2

W ramach wykonania Umowy dostawca zobowiązany jest do:
1. Dostarczenia w/wym materiałów zgodnie z tabelą w § 1.

§ 3

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień ………………. r. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia ……………………r.
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia ………….r do dnia ………..r

§ 5

Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy dostarczony towar zostanie odebrany, a jego odbiór zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

§ 6

1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Dostawcą po stronie Zamawiającego jest Pani Gabriela Chyżyńska tel. 49-365-60.
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Dostawcy jest Pan ………………………..

§ 7

Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 8

Dostawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 9

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie (wynagrodzenie ryczałtowe) w wysokości ………………… złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Dostawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b) obejmuje wszystkie koszty własne Dostawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktur w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek …………………..
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 Umowy z winy Dostawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty ………. zł), za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli nie wykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Dostawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Dostawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 11

1. Jeżeli Dostawca wykona zamówienie w sposób niewłaściwy, Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: