Logo BIP

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłku w formie zupy z wkładką dla dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Bartniczka termin składania ofert: 14.12.2007

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87 – 321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłku w formie zupy z wkładką dla dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Bartniczka

Termin realizacji:
02.01.2008 do 31.12.2008

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
Bartniczka, dn. 28.11.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Urząd Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87 – 321 Bartniczka Regon: 000542391 NIP 874-10-03-751 2. Tryb udzielenia zamówieni: 1) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w przetargu w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 euro na usługę gastronomiczną obejmującą dożywianie dzieci uczęszczających do Szkół na terenie Gminy Bartniczka. 2) Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. 3) Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28.11. 2007 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bartniczka - www.bip.bartniczka.pl. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłku w formie zupy z wkładką dla dzieci uczęszczających do : - Szkoła Podstawowa Radoszki - 95 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa Radoszki Filia Łaszewo - 20 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa Radoszki Filia Bartniczka - 10 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa Grążawy - 22 posiłków dziennie, - Szkoła Podstawowa Nowe Świerczyny - 35 posiłki dziennie, - Gimnazjum Jastrzębie - 70 posiłków dziennie. Razem ilość dzieci objętych dożywianiem : 252 2) W ofercie należy określić cenę jednego posiłku ( netto i brutto) należy uwzględnić wartość posiłku, koszt transportu i odbiór naczyń, zaoferowana cena nie może ulec zmianie przy zakupie realizowanym do dnia 31.12.2008 roku., z wyjątkiem zmiany ustawowej skali podatku VAT. 3) Usługa gastronomiczna obejmuje dostarczenie posiłku w okresie prowadzenia zajęć szkolnych do każdej z w.w. szkół w formie zupy z wkładką. Wykonawca biorący udział w przetargu musi uwzględnić dojazd do miejsc wskazanych powyżej. Wykonawca dostarcza posiłki do szkół w naczyniach własnych ( termosy, sztućce, talerze) oraz zapewnia ich odbiór w tym samym dniu. Posiłek musi być dostarczony do każdej ze szkół najpóźniej do godz.1030. 4) Za szczegółowy harmonogram wydawania posiłków, przygotowanie lokalu odpowiadają dyrektorzy szkół. 5) Zamawiający wymaga następujące parametry jakościowe: I. dostarczana zupa z wkładką musi spełniać następujące parametry: 1. wartość kaloryczna porcji dla dzieci w wieku od 6 lat do 16 lat 500 do 600 kcal 2. temperatura zupy - 700C 3. objętość porcji - 500ml 4. waga wkładu - 60 g ( mięso, wędlina) Posiłek winien odpowiadać normom określonym w zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1974 r. ( Dz. U. Nr 16 poz. 69 z późn. zm.) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku w okresie prowadzenia zajęć szkolnych (z możliwością jego skrócenia w przypadku wcześniejszego wyczerpania środków). 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) Zamawiający nie dysponuje odpowiednim wyposażeniem, dlatego Wykonawca biorący udział w przetargu musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także sprzętem technicznym (talerze, sztućce, termosy) i samochodami oraz pracownikami niezbędnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. 3) Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia. 4) Spełnia wymogi określone w niniejszej specyfikacji. 5) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków zawiera punkt 6. SIWZ. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia 1) Wypis – odpis z rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także uprawnienia do wykonywania zamówienia zgodnie z art. 22 oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłatach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty. 4) Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty. 5) Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje warunki określone w SIWZ i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń. 6) Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7) Przykładowy zestaw posiłków w okresie jednego tygodnia ( wraz z zawartością kaloryczną). 8) Kserokopia decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie prowadzenia działalności gastronomicznej lub informacja, że obiekt gastronomiczny jest pod nadzorem właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w roku szkolnym 2007/2008. 9) Kserokopia decyzji ( postanowienia) pozwolenia na transport żywności 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1) Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego powinny być sformułowane na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy oraz poinformuje o jej treści wszystkich pozostałych wykonawców. 2) Osoba do kontaktów Urszula Krzykalska tel.(056)4936560 8. Wymagania dotyczące wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą 14 dni od dnia złożenia oferty. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: 1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy zgodnie z wymogami ustawowymi. 3) Poprawki w treści oferty powinny być sygnowane podpisem wykonawcy. 4) Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. 5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6) Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 7) Oferta zostanie odrzucona w przypadku: a. niezgodności z ustawą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, b. jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8) Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego na adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 – 321 Bartniczka, oraz powinna być oznakowana następująco: „ Przetarg na dożywianie dzieci”. Ponadto koperta powinna być oznakowana j.w. oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 9) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 10)Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Składanie ofert w sekretariacie Urzędu Gminy do godziny 1100 dnia 14.12.2007r. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2007r. o godzinie 1100 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy w Bartniczce. Otwarcie ofert jest jawne. 12. Opis sposobu obliczenia. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Wykonawca określi cenę /netto i brutto/ jednego posiłku. 13. Kryterium wyboru ofert: 1) Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: Najniższą cenę (brutto) Cena – 100 % 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności wykonawcy. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądania przez komisję wyjaśnienia powinny być określone pisemnie, ten sam warunek dotyczy wyjaśnień składanych przez wykonawcę, niedopełnienie tego wymagania jest równoznaczne z odrzuceniem i w konsekwencji wykluczeniem oferty. 3) Niedopuszczalne jest poprawianie względnie zmiana treści oferty po terminie składania ofert. 4) Nie dopuszcza się negocjacji między zamawiającym a wykonawcą w temacie zmiany ceny zamówienia. 5) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 6) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowę przedłoży wykonawca do zaakceptowania przez zamawiającego – treść zgodna z wymaganiami SIWZ. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie przewiduje się. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jakie zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Nie przewiduje się. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia: Zgodnie z art. 180 ust. 1 wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. 18. Termin realizacji faktur za wykonanie przedmiotu umowy – płatne wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku ( faktury VAT) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Urszula Krzykalska, tel 0564936560, pokój 14, w godz 7,15-15,00

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
u zamawiającego

Miejsce składania ofert:
GOPS Bartniczka, termin 14.12.2007 , godz. 11,00

Miejsce otwarcia ofert:
GOPS Bartniczka, termin 14.12.2007 , godz. 11,00

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
13/07

Uwagi, dodatkowe informacje: