Logo BIP

Remont kapitalny równiarki drogowej DZ122a-6 termin składania ofert: 31.1.2008

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Remont kapitalny równiarki drogowej DZ122a-6


Termin realizacji:
w dwa miesiące od zawarcia umo


Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji


Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Gabriela Chyżyńska, tel. 0564936560, pokój nr 4, w godz. 8,00 - 15,00


Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na wniosek


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 31.1.2008 , godz. 10,00


Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 31.1.2008 , godz. 10,30


Kryteria oceny ofert:
cena 100%


Kwota wadium:
nie wymaga


Numer postępowania:
341-1-08


Uwagi, dodatkowe informacje:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”Remont kapitalny równiarki drogowej ”

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bip.bartniczka.pl
e- mail: grunty @ ugbartniczka.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny równiarki drogowej DZ-122 A-6
obejmujący następujące podzespoły :
- silnik 6-cio cylindrowy wysokoprężny, chłodzony cieczą, uruchamiany rozrusz
nikiem,
- skrzynia biegów – hydromechaniczna,
- tylny most – napęd mechaniczny na cztery koła, tandem na wózkach wahliwych
w stosunku do osi mostu,
- przedni most – wahliwy, obustronne pochylanie kół, sterowanie hydrauliczne,
- układ kierowniczy hydrauliczny, kolumna kierownicza typu regulowanego,
- pług środkowy – długość 3744 mm, pełno obrotowy, sterowanie hydrauliczne,
- pług przedni – długość 2527, nieobrotowy, podnoszony hydraulicznie, po
remoncie kapitalnym długość według normy, obustronnie skrętny, sterowanie
hydrauliczne
- układ zasilania elektrycznego równiarki,
- układ hydrauliczny wraz z osprzętem roboczym,
- układ hydrauliczny hamulców kół jezdnych /nożny i ręczny/,
- kabina – jednomiejscowa metalowa,
- rama – łączona, przegubowa,
- układ przeniesienia napędu,
CPV 29522210-9 Równiarki drogowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
4. Wymagania stawiane wykonawcy :
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług opisanych dla przedmiotu zamówienia .
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonaw
cę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Okres gwarancji min. 6 miesięcy.
- Udokumentowanie wykonanego remontu kapitalnego kopiami faktur za wbudowane
nowe lub regenerowane podzespoły, części i materiały dotyczące podstawowych
układów równiarki jak : silnik, układ przeniesienia napędu, układ hydrauliczny
III. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia : 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy :
1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
- Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w ust.1 dokonana bę
dzie zgodnie z formułą „Spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświad
czeń określonych w punkcie VI SIWZ. Z treści uzyskanych dokumentów musi wy
nikać jednoznacznie iż w/w warunki wykonawca spełnia.
- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postę
powaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unie
ważnienie postępowania.
- Wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne wykonawców, następuje
zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy :
- niezgodna z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawierającego omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można popra
wić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na po
prawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu po-twierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty wymagane :
- Oferta z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2.
A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre
ślonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie
art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – składa
następujące dokumenty :
A 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się przedsiębiorcy działający jako spółka
cywilna – winno być złożone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej na każdego przedsiębiorcę z osobna oraz umowa spółki.
A 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia oferty
/pełnomocnictwa dla osób składających ofertę o ile fakt ten nie wynika z przed
stawionych dokumentów rejestrowych/.
A.3) Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art.22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej
B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.A.1),A.2), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzająco odpowiednio, że :
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawiony nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzi
bę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniej
szym punkcie B.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w ni
niejszym pkt.B.
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A,B dla każ
dego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do poro-zumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, a następnie potwierdzają pisemnie.
Pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks.
Zamawiający zastrzega dla protestu wyłącznie formę pisemną.
Pytania muszą być kierowane na adres :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
faks: 0-56-49-364-84
e-mail : ugb@data.pl
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
jest :
Pani Gabriela Chyżyńska
tel. 0-56-49-365-60,
faks. 0-56-49-364-84
e-mail: grunty@ ugbartniczka.pl
w godzinach pracy Urzędu od 8ºº do 15ºº.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali od za
mawiającego lub pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że
podanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpo-
wiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających za
chowania pisemności postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istot
nych warunków zamówienia
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zosta
ną z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termi
nów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralna
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert . O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wpro
wadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną
wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamó
wienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Przygotowanie oferty.
1) Wykonawca może złożyć jedna ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane ze
stawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami).
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
osób podpisujących ofertę.
8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zszyte w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi
spełniać następujące warunki
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspól
nie lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występu
jących wspólnie / partnerów – należy załączyć do oferty.
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wy
konawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w po
stępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewyko
nanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie
umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na
jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu okre
ślonego na wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać /złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu/ w zamkniętej ko
percie na adres zamawiającego :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8,
87-321 Bartniczka
Pokój nr 4
Do dnia 31.01.2008 r. do godziny 10ºº.
2. Oznakowane oferty następująco :
Remont kapitalny równiarki drogowej
Nie otwierać przed 31.01.2008 r. do godziny 10³º.
3. Oferty złożone lub przesłane po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwie
rania, po upływie terminu wniesienia protestu.
4. Miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Pokój nr 4
dnia 31.01.2008 r. godzina 10³º.
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonaw-
com informację o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wymienionej wyżej
informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje : nazwa i
siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania
zamówienia, warunki płatności.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, /netto i brutto/.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/.
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiedniej
„Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia.
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyj-
mie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli :
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą spe-
cyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodna co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert
Cena 100% + 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punk
tów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli :
Nazwa kryterium Waga
Cena 100
4. Oferty spełniające w najwyższym stopniu wymagania określone w przyjętym kryte-
rium otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniają-
cym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wy-
nik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty.
5. Zastosowany wzór do obliczeń punktowych :
( Cena najkorzystniejszej oferty : cenę oferty obliczanej) x waga
waga – 100,
Wynik obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku
6. Wynik – oferta, która osiągnie maksymalna liczbę punktów zostanie uznana za naj
korzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyska
nych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględ -
nieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych
w ofercie.
2. Zamawiający podpisz umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została zło
żona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wyko
nawców podając w szczególności :
1) nazwę firmy i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie
miało miejsce.
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie :
- zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego : http://www.bip.bartniczka.pl/.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert.
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamó-
wienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawia-
jący powiadomi odrębnym pismem.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienie publicznego, albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku po
stępowania o udzielenie zamówienia
1. Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonaw-
com, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynno
ści, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest
do zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego
zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia
protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od
dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w termi-
nie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Pu-
blicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez wykonawcę protestów jedy
nie w formie pisemnej zgodnie z pkt. VII ust.1 niniejszej specyfikacji .
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Pozostałe informacje dotyczące protestów znajdują się w ustawie Prawo zamó
wień publicznych.
7. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Preze
sa Urzędu Zamówień Publicznych .
XVIII Umowa ramowa.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenia roz
liczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo
zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej
www.bip.bartniczka.pl . Niezależnie od publikacji w/w informacji o wyborze naj
korzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu
wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
XXIV Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów :
1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu, po upływie
terminu składania ofert oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania za
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po za
kończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w ro
zumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad :
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumen-
tów,
- zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę
0,20 zł.
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego wyłącznie w
czasie godzin urzędowania.
- w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XXV. Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji :
- Oferta – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2,
- Oświadczenie – załącznik nr 3,
- Wzór umowy – załącznik nr 4,
Bartniczka, dnia 14.01.2008 r.

Załącznik nr 1


O F E R T A

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………….
Siedziba ………………………………………...
Adres ……………………………………………
Numer telefonu ………………………………
Numer faksu ………………………………
Numer REGON ………………………………..
Numer NIP …………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Urząd Gminy Bartniczka
Ul. Brodnicka 8
87 -321 Bartniczka

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na :
Remont kapitalny równiarki drogowej DZ – 122A - 6
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Remont kapitalny równiarki drogowej o parametrach:
- silnik 6 – cio cylindrowy wysokoprężny, chłodzony cieczą, uruchamiany rozrusznikiem,
- skrzynia biegów – hydrauliczna ,
- tylny most – napęd mechaniczny na cztery koła, tandem na wózkach wahliwych w stosunku do osi mostu,
- przedni most – wahliwy, obustronne pochylanie kół, sterowanie hydrauliczne,
- układ kierowniczy hydrauliczny, kolumną kierowniczą typu regulowanego,
- pług środkowy – długość 3744mm tj. ……….. pełno obrotowy, sterowanie
hydrauliczne,
- pług przedni – długość 2527mm nieobrotowy, podnoszony hydraulicznie, po
remoncie długość …………, obustronnie skrętny, sterowanie hydrauliczne,
- układ zasilania elektrycznego równiarki,
- układ hydrauliczny wraz z osprzętem roboczym,
- układ hydrauliczny hamulców kół jezdnych/ nożny i ręczny/,
- kabina jednomiejscowa metalowa,
- rama – łączona, przegubowa,
- układ przeniesienia napędu
za cenę:

4. Cena

Wartość ofertowa netto…………………………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………………………….zł)
Stawka podatku VAT …….%
Wartość podatku VAT ..………………………………………………………………….zł

Wartość ofertowa brutto …………………………………………………………………zł
(słownie ……………………………………………………………………………………zł

5. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 6 m-cy od daty wydania równiarki tj. na okres ………m-cy od daty wydania równiarki.
6. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią wzoru umowy i nie wnoszę zastrzeżeń,
- wykonam zamówienie publiczne w terminie …………........od dnia zawarcia umowy,
- termin płatności: 30 dni.
7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy………………………, faks …………………….
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………tel. …………………, faks …………….
9. Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
10. Oświadczenia dotyczące postanowień SIWZ:
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w
SIWZ.
- Wadium nie jest wymagane.
- Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Nie jest wymagane.
13. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14. Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

_______________________
Wykonawca lub osoba uprawniona
Załącznik nr 2
…………………………………………..
Pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

Równiarka drogowa po remoncie kapitalnym o parametrach:
- silnik 6 – cio cylindrowy wysokoprężny, chłodzony cieczą, uruchamiany
rozrusznikiem,
- skrzynia biegów – hydrauliczna ,
- tylny most – napęd mechaniczny na cztery koła, tandem na wózkach wahliwych w
stosunku do osi mostu,
- przedni most – wahliwy, obustronne pochylanie kół, sterowanie hydrauliczne,
- układ kierowniczy hydrauliczny, kolumną kierowniczą typu regulowanego,
- pług środkowy – długość . ……….. pełno obrotowy, sterowanie hydrauliczne,
- pług przedni – podnoszony hydraulicznie, długość …………, obustronnie
skrętny, sterowanie hydrauliczne,
- układ zasilania elektrycznego równiarki,
- układ hydrauliczny wraz z osprzętem roboczym,
- układ hydrauliczny hamulców kół jezdnych/ nożny i ręczny/,
- kabina jednomiejscowa metalowa,
- rama – łączona, przegubowa,
- układ przeniesienia napędu

Nazwa zamówienia Cena netto zł Podatek VAT zł Cena brutto Zł
Równiarka drogowa

Słownie złotych…………………………………………………………………………………

………………………., dnia………..2008r
WYKONAWCA:

Załącznik nr 3


OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:
Remont kapitalny równiarki drogowej DZ 122 A -6

Data …………………………………………………………………………………………….
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

_____________________
Podpis wykonawcy lub osób
uprawnionych

 


Załącznik nr 4
WZOR UMOWY
Remontu kapitalnego równiarki drogowej DZ 122A -6

W dniu …………… 2008 r w Bartniczce
Pomiędzy
Gminą Bartniczka , 87 – 321 Bartniczka ul. Brodnicka 8 ,zwaną dalej Zamawiający reprezentowaną przez :
1. inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą działającym na podstawie …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……………….
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamawiającemu remontu kapitalnego równiarki drogowej DZ 122A - 6 o parametrach:
- silnik 6 – cio cylindrowy wysokoprężny, chłodzony cieczą, uruchamiany
rozrusznikiem,
- skrzynia biegów – hydrauliczna ,
- tylny most – napęd mechaniczny na cztery koła, tandem na wózkach wahliwych w
stosunku do osi mostu,
- przedni most – wahliwy, obustronne pochylanie kół, sterowanie hydrauliczne,
- układ kierowniczy hydrauliczny, kolumną kierowniczą typu regulowanego,
- pług środkowy – długość 3744mm tj. ……….. pełno obrotowy, sterowanie
hydrauliczne,
- pług przedni – długość 2527mm nieobrotowy, podnoszony hydraulicznie, po
remoncie długość …………, obustronnie skrętny, sterowanie hydrauliczne,
- układ zasilania elektrycznego równiarki,
- układ hydrauliczny wraz z osprzętem roboczym,
- układ hydrauliczny hamulców kół jezdnych/ nożny i ręczny/,
- kabina jednomiejscowa metalowa,
- rama – łączona, przegubowa,
- układ przeniesienia napędu
w cenie wynikającej z „ OFERTY CENOWEJ” tj. netto ……………………… zł
brutto ……………… zł (słownie …………………………………………zł 00/100).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu i wydania równiarki drogowej Zamawiającemu w terminie do dnia ………….2008 r .
3. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 3
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od daty wydania równiarki Zamawiającemu
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w
przepisach KC .
3. Dokumenty gwarancyjne zostaną doręczone Zamawiającemu w dniu wydania
równiarki drogowej.
4. Wykonawca niezwłocznie po zgłoszeniu niesprawności przez Zamawiającego
przystępuje do naprawy u Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym.
5. Całkowity koszt naprawy równiarki w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

§ 4
Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
- za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu odbioru przedmiotu
umowy określonego w § 2 ust. 2
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5,00% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku nie wykonania remontu i nie wydania równiarki drogowej w terminie określonym w § 2 ust.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w formie aneksu.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 8
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA