Logo BIP

Dostawa cementu termin składania ofert: 7.4.2008

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Dostawa cementu

Termin realizacji:
od 20.04.2008 do 31.10.2008

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
W/g specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Gabriela Chyżyńska

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na wniosek

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 4, termin 7.4.2008 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 4, termin 7.4.2008 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
100 % cena

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
5/08

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 223, poz.1655/ ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych – cementu w 2008 roku.

1. Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugb @ data.pl, www: bip.bartniczka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Gabriela Chyżyńska,

2. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych – cementu w 2008r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bartniczce ul. Brodnicka 8, pokój nr 4 nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację.

4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ton cementu do miejsc wskazanych w specyfikacji

5. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

6. Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

7. Okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/ od dnia 20.04.2008 r. do dnia 31.10.2008 r.

8. Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i czynności :
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Oświadczenie o niekaralności oferenta.
- Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach i składek US i ZUS lub KRUS
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
- oświadczenie że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia,
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
- oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
- oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści .
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

9. Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100% - 1 tony cementu podana jako cena netto i brutto
11. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Bartniczce pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8 , 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dostawę materiałów budowlanych – cementu - nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 07 kwietnia 2008 r. do godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 07 kwietnia 2008 r.

Bartniczka dnia 19.03.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę materiałów budowlanych cementu w 2008r.

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bip.grazawy.ug.gov.pl
e- mail: ugg @ data.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: Gabriela Chyżyńska
2. Stanowisko służbowe: inspektor,
3. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 4
5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14 - tej

III. Przedmiot zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa cementu EN 197-1-CEM II/B-V 32,5 R w ilościach i do miejsc wska-zanych w tabeli:

 


- Zapotrzebowanie materiałów wraz z miejscem dostawy - według tabeli
Miejsce dostawy Ilość ton
Świerczyny Nowe 4 ton
Bartniczka 65 ton
Grążawy 12 ton
Jastrzębie 6 ton
Gutowo 5 ton
Łaszewo 8 ton
ŁĄCZNIE: 100 ton

Oferent biorący udział w postępowaniu uwzględni także w cenie materiału koszt transportu do miejsc wskazanych przez zamawiającego. Ceny materiału winny być podane jako jednostkowe /za 1 tonę dostarczonego materiału/ oraz ogólna
cena oferty /netto i brutto/.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b) oświadczenie, że dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na pod-stawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c) oświadczenie dostawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2. Każdy dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym po-stępowaniu.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób za-pobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 4.
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – dostawa materiałów budowlanych - cementu” - nie otwierać przed przetargiem.
VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
1. Spełniają następujące warunki:
a) od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży budowlanej - drogowej
/wydobycie, handel materiałami budowlanymi /,
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdol-nymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu po-twierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków dostawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3. Oświadczenie o niekaralności.
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków .
5. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
6. Oświadczenie o stanie finansowym oferenta.
7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpie-czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospo-darczej.
Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-ność z oryginałem przez dostawcę.

VIII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX . Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 20.04 2008 r.
do dnia 31.10.2008 r.

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do dostawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, któ-rych nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obli-czeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
XI. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

XII. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
Oferent zapłaci zamawiającemu 0,02% wartości wynagrodzenia tytułem kary umow-nej za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w rozdz. IX.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-mówienia:
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści spe-cyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Pytania dostawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XIV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie
otwarcia i oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. nr 4.
· Termin składania ofert: 07 kwietnia 2008 r do godz. 10.00
· Termin otwarcia ofert: 07 kwietnia 2008 r. godz. 10.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3. Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XV. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym dostawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu dostawcy.
2. Przyszłe zobowiązania dostawcy związane z umową w sprawie zamówienia pu-blicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla dostawcy przepisami kodeksu cywilne-go tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wy-konania zamówienia.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do Nr 2 SIWZ.

XVI. Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-wo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r Nr 223, poz. 1655) przepisów przysługują środki odwoławcze:
· protest (art. 180 - 183 ustawy),
· odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
· skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r Nr 223, poz. 1655) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Bartniczka, dnia 19.03.2008 r.

O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa dostawcy:

Siedziba dostawcy:
Miejscowość:
Ulica: nr domu: nr lokalu:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Strona www.
E-mail
Do:
Gmina Bartniczka,
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :
"dostawę materiałów budowlanych - cementu w 2008 r."
według poniższego zestawienia :

OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia (wg normy EN 197-1 – CEM II/B – V 32,5 R) opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena Kwotowo Słownie
Cement - za 1 tonę
netto
brutto
Razem : 100 ton
netto
brutto

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
§ akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
§ uważamy się za związanych niniejszą ofertą w miarę Waszych potrzeb,
§ gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
§ uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1. Oświadczenie – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków.
3. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
4. Oświadczenie o niekaralności
5. Oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zadania
6. Oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach (ZUS, US)
7. Oświadczenie o sytuacji finansowej
8. Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

 

 


...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela dostawcy)

WZÓR UMOWY
O DOSTAWY

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……………. r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowaną przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a ……………………………………………………………… ,
z siedzibą w……………………………………………………
wpisanymi do rejestru/ewidencji pod numerem …………..,
reprezentowanym przez:
1) ……………………………..,
zwanymi dalej Dostawcą
§ 1
Przedmiotem Umowy jest dostawa cementu EN 197-1-CEM II/B-V 32,5 R w ilościach i do miejsc wskazanych w poniższej :
Jastrzębie - 6 ton
Gutowo - 5 ton
Świerczyny Nowe - 4 tony
Grążawy - 12 ton
Łaszewo - 8 ton
Bartniczka - 65 ton
ŁĄCZNIE - 100 TON
Zamówienie dokonywane będzie na telefoniczne zgłoszenie z podaniem ilości i miejsca dostawy.

§ 2
W ramach wykonania Umowy dostawca zobowiązany jest do dostarczenia 100 ton cementu EN 197-1- CEM II/B-V 32,5 R do miejsc wskazanych powyżej.
§ 3
1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.


§ 4
1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień …………… r. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia …………..r.
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia ……….. do dnia ………… r
§ 5
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, gdy dostarczony towar zostanie odebrany, a jego odbiór zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

§ 6
1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Dostawcą po stronie Zamawiającego jest Pani Gabriela Chyżyńska tel. 49-365-60.
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Dostawcy jest …………………….. tel. ……………….
§ 7
Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.
§ 8
Dostawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
§ 9
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie (wynagrodzenie ryczałtowe) w wysokości …………… złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Dostawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b) obejmuje wszystkie koszty własne Dostawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach na podstawie wystawionych przez Dostawcę faktur w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr …………………………….
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

§ 10
1. Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 Umowy z winy Dostawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty …………. zł), za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli nie wykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Dostawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Dostawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.

§ 11
1. Jeżeli Dostawca wykona zamówienie w sposób niewłaściwy, Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655) Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: