Logo BIP

Zakup koparko – ładowarki termin składania ofert: 6.5.2008

Ogłoszenie owyniku postępowania zakup koparko - ładowarki

pobierz plik

 


 I N F O R M A C J A o powtórzeniu czynności     
Gmina Bartniczka, działając zgodnie z art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jed.: Dz. U . z 2007 roku Nr 223 poz 1655), informuje, że po rozpatrzeniu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup koparko – ładowarki dokona następujących czynności:
- unieważni czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zakup koparko – ładowarki,
- dokona czynności odrzucenia oferty Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego PERKOZ Spółka z o.o.
- dokona czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

pobierz plik


   

Rozstrzygnięcie protestu     
Gmina Bartniczka działając zgodnie z art.183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), informuję o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup koparko – ładowarki.

pobierz plik

 


 

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Zakup koparko - ładowarki

Termin realizacji:
dwa tygodnie od chwili zawarci

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg SWIZ

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pani Gabriela Chyżyńska, 0564936560, pokój nr 4, w godz 8,00- 15,00

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
na srtonie BIP

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 4, termin 6.5.2008 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, sala posiedzień, termin 6.5.2008 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
100% + 100pkt

Kwota wadium:
nie wymaga

Numer postępowania:
6/08

Uwagi, dodatkowe informacje:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”Zakup koparko - ładowarki ”

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bip.bartniczka.pl
e- mail: grunty@ugbartniczka.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup koparko – ładowarki o następujących parametrach technicznych :
1. Charakterystyka techniczna koparko –ładowarki :
- koparko ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- silnik wysokoprężny, o mocy znamionowej brutto co najmniej 90 KM,
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością rozłączenia przedniego napędu,
- koła jezdne : przednie co najmniej 18 cali, tylne 26 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
- średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca (od ściany do ściany) do 8,1 m,
- skrzynia biegów maszyny półautomatyczna, cztery biegi w przód, cztery w tył, elektryczny przełącznik zmiany kierunek jazdy,
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą zębatą o przepływie minimum 136 l/min i ciśnieniu minimum227 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów w dwóch płaszczyznach, 8 ślizgów utrzymujących stabilizator,
- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobilizer,
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, poziom hałasu maksymalnie 74 db,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l,
- układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta,
2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki :
- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki zapewniającej samo poziomowanie łyżki ładowarkowej,
- koparko – ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna : 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- na łyżce muszą być zamontowane widły do palet,
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1 m³ z tolerancją do 0,1 m³,
- wysokość załadunku minimum 3,2 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2.800 kg,
- siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu minimum 65 KN,
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni,
- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania.
3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko – ładowarki :
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość co najmniej 1 m,
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i pojemności 0,2 m³,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania 5,9 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu minimum 3,8 m,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, siła skrawania na ramieniu złożonym minimum 30 kN,
- udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1250 kg,
- kąt zamykania łyżki minimum 200º,
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni.
- szybkozłącze koparkowe - łyżka o szerokości 800 mm,
CPV 29522600-0 Koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Inne wymagania :
Oferent zapewni jakość i parametry techniczne przedmiotu zamówienia spełniające
warunki opisane powyżej w pkt. 1,2,3 niniejszej specyfikacji .
- Oferent zapewni należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Okres gwarancji co najmniej 1 rok.
- Oferent zapewni co najmniej wyposażenie standardowe koparko – ładowarki posia-
dające : radio, apteczkę, gaśnicę, klucz do kół, smarownicę z dwiema tubami smaru,
instrukcje obsługi z katalogiem części, sygnalizator /kogut/, kombinezon operatora.
III. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia : 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speł-nienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci :
1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
- Ocena spełnienia przez oferenta warunków określonych w ust.1 dokonana będzie
zgodnie z formułą „Spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń
określonych w punkcie VI SIWZ. Z treści uzyskanych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie iż w/w warunki oferent spełnia.
- Zamawiający wzywa oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
- Wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne oferentów, następuje
zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Zamawiający odrzuca ofertę oferenta :
- niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawierającego omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na po-
prawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty wymagane :
- Oferta z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2.
A. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – składa
następujące dokumenty :
A 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się przedsiębiorcy działający jako spółka
cywilna – winno być złożone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej na każdego przedsiębiorcę z osobna oraz umowa spółki.
A 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia oferty
/pełnomocnictwa dla osób składających ofertę o ile fakt ten nie wynika z
przedstawionych dokumentów rejestrowych/.
A.3) Oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art.22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
B. Oferent zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej
B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.A.1),A.2), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzająco odpowiednio, że :
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym
punkcie B.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w
niniejszym pkt. B.
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.A,B dla
każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami
oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozu-miewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
oferenci przekazują pisemnie lub faksem, a następnie potwierdzają pisemnie w
języku polskim. Pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks.
Zamawiający zastrzega dla protestu wyłącznie formę pisemną.
Pytania muszą być kierowane na adres :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
faks: 0-56-49-364-84
e-mail : ugb@data.pl
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest :
Pani Gabriela Chyżyńska
tel. 0-56-49-365-60,
faks. 0-56-49-364-84
e-mail: grunty@ ugbartniczka.pl
w godzinach pracy Urzędu od 8ºº do 15ºº.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy otrzymali od za -
mawiającego lub pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że
podanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających za
chowania pisemności postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane
zostaną z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim oferentom, którym Zamawiający
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralna
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert . O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną
wszyscy oferenci, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Przygotowanie oferty.
1) Wykonawca może złożyć jedna ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane ze
stawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami).
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
osób podpisujących ofertę.
8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zszyte w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych oferentów musi
spełniać następujące warunki
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z oferentów występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z oferentów występujących
wspólnie / partnerów – należy załączyć do oferty.
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty oferenta występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie
umowa regulująca współpracę oferentów występujących wspólnie. Termin, na
jaki została zawarta umowa oferentów nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać /złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu/ w zamkniętej ko
percie na adres zamawiającego :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8,
87-321 Bartniczka
Pokój nr 4
Do dnia 06.05.2008 r. do godziny 10ºº.
2. Oznakowane oferty następująco :
Zakup koparko- ładowarki
Nie otwierać przed 06.05.2008 r. do godziny 10³º.
3. Oferty złożone lub przesłane po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po
upływie terminu wniesienia protestu.
4. Miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Pokój nr 4
dnia 06.05.2008 r. godzina 10³º.
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym oferentom
informację o wysokości kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wymienionej wyżej
informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje : nazwa i
siedziba oferentom, którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania
zamówienia, warunki płatności.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, /netto i brutto/.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/.
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiedniej
„Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli :
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że oferta spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- oferent przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert
Cena 100% + 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punk
tów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli :

Nazwa kryterium Waga
Cena 100
4. Oferty spełniające w najwyższym stopniu wymagania określone w przyjętym kryterium
otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik traktowany będzie
jako wartość punktowa oferty.
5. Zastosowany wzór do obliczeń punktowych :
( Cena najkorzystniejszej oferty : cenę oferty obliczanej) x waga
waga – 100,
Wynik obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku
6. Wynik – oferta, która osiągnie maksymalna liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona oferentowi, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została zło
żona przez dwóch lub więcej oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
oferentów podając w szczególności :
1) nazwę firmy i adres oferenta, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia oferentów, jeżeli takie będzie
miało miejsce.
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie :
- zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego : http://www.bip.bartniczka.pl/.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich oferentów, którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert.
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
na wniosek oferenta, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z oferentem, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający
powiadomi odrębnym pismem.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienie publicznego, albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku po
stępowania o udzielenie zamówienia
1. Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje oferentom,
a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do
zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego
zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia
protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od
dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7
dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez wykonawcę protestów jedynie w
formie pisemnej zgodnie z pkt. VII ust.1 niniejszej specyfikacji .
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Pozostałe informacje dotyczące protestów znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
7. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych .
XVIII Umowa ramowa.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenia
rozliczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo
zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej
www.bip.bartniczka.pl . Niezależnie od publikacji w/w informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu
oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
XXIV Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów :
1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu, po upływie
terminu składania ofert oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania za
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po za
kończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad :
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę
0,20 zł.
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego wyłącznie w
czasie godzin urzędowania.
- w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XXV. Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji :
- Oferta – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2,
- Oświadczenie – załącznik nr 3,
- Wzór umowy – załącznik nr 4,
Bartniczka, dnia 18.04.2008 r.

Załącznik nr 1


O F E R T A

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………….
Siedziba ………………………………………...
Adres ……………………………………………
Numer telefonu ………………………………
Numer faksu ………………………………
Numer REGON ………………………………..
Numer NIP …………………………………….

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Urząd Gminy Bartniczka
Ul. Brodnicka 8
87 -321 Bartniczka

3. Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na :
Zakup Koparko - ładowarki
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zakup Koparko – ładowarki o parametrach:
1. Charakterystyka techniczna koparko –ładowarki :
- koparko ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- silnik wysokoprężny, o mocy znamionowej brutto co najmniej 90 KM,
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością rozłączenia przedniego napędu,
- koła jezdne : przednie co najmniej 18 cali, tylne 26 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
- średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca (od ściany do ściany) do 8,1 m,
- skrzynia biegów maszyny półautomatyczna, cztery biegi w przód, cztery w tył, elektryczny przełącznik zmiany kierunek jazdy,
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą zębatą o przepływie minimum 136 l/min i ciśnieniu minimum227 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów w dwóch płaszczyznach, 8 ślizgów utrzymujących stabilizator,
- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobilizer,
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, poziom hałasu maksymalnie 74 db,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l,
- układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta,
2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki :
- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki zapewniającej samo poziomowanie łyżki ładowarkowej,
- koparko – ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna : 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- na łyżce muszą być zamontowane widły do palet,
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1 m³ z tolerancją do 0,1 m³,
- wysokość załadunku minimum 3,2 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2.800 kg,
- siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu minimum 65 KN,
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni,
- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania.
3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko – ładowarki :
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość co najmniej 1 m,
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i pojemności 0,2 m³,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania 5,9 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu minimum 3,8 m,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, siła skrawania na ramieniu złożonym minimum 30 kN,
- udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1250 kg,
- kąt zamykania łyżki minimum 200º,
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni.
- szybkozłącze koparkowe - łyżka o szerokości 800 mm,

za cenę:

4. Cena

Wartość ofertowa netto…………………………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………………………….zł)
Stawka podatku VAT …….%
Wartość podatku VAT ..………………………………………………………………….zł

Wartość ofertowa brutto …………………………………………………………………zł
(słownie ……………………………………………………………………………………zł

5. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 6 m-cy od daty wydania równiarki tj. na okres ………m-cy od daty wydania równiarki.
6. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią wzoru umowy i nie wnoszę zastrzeżeń,
- wykonam zamówienie publiczne w terminie …………........od dnia zawarcia umowy,
- termin płatności: 30 dni.
7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy………………………, faks …………………….
8. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………tel. …………………, faks …………….
9. Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
10. Oświadczenia dotyczące postanowień SIWZ:
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w
SIWZ.
- Wadium nie jest wymagane.
- Oświadczamy, że załączone do SIWZ wymagania stawiane wykonawcy oraz
postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Dokumenty:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Nie jest wymagane.
13. Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
14. Inne informacje wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

_______________________
Wykonawca lub osoba uprawniona

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 2
…………………………………………..
Pieczęć wykonawcy

OFERTA CENOWA

Zakup koparko –ładowarki o parametrach:
1. Charakterystyka techniczna koparko –ładowarki :
- koparko ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- silnik wysokoprężny, o mocy znamionowej brutto co najmniej 90 KM,
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością rozłączenia przedniego napędu,
- koła jezdne : przednie co najmniej 18 cali, tylne 26 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
- średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca (od ściany do ściany) do 8,1 m,
- skrzynia biegów maszyny półautomatyczna, cztery biegi w przód, cztery w tył, elektryczny przełącznik zmiany kierunek jazdy,
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą zębatą o przepływie minimum 136 l/min i ciśnieniu minimum227 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów w dwóch płaszczyznach, 8 ślizgów utrzymujących stabilizator,
- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobilizer,
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, poziom hałasu maksymalnie 74 db,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l,
- układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta,
2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki :
- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki zapewniającej samo poziomowanie łyżki ładowarkowej,
- koparko – ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna : 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- na łyżce muszą być zamontowane widły do palet,
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1 m³ z tolerancją do 0,1 m³,
- wysokość załadunku minimum 3,2 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2.800 kg,
- siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu minimum 65 KN,
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni,
- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania.
3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko – ładowarki :
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość co najmniej 1 m,
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i pojemności 0,2 m³,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania 5,9 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu minimum 3,8 m,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, siła skrawania na ramieniu złożonym minimum 30 kN,
- udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1250 kg,
- kąt zamykania łyżki minimum 200º,
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni.
- szybkozłącze koparkowe - łyżka o szerokości 800 mm,

Nazwa zamówienia Cena netto zł Podatek VAT zł Cena brutto Zł
Koparko-ładowarka

Słownie złotych…………………………………………………………………………………

………………………., dnia………..2008r
WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:
Zakup koparko-ładowarki

Data …………………………………………………………………………………………….
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

_____________________
Podpis wykonawcy lub osób
uprawnionych

 

 


UMOWA
Dostawy /zakupu/ koparko - ładowarki

W dniu …………………………. w Bartniczce
pomiędzy
Gminą Bartniczka , 87 – 321 Bartniczka ul. Brodnicka 8 ,zwaną dalej Zamawiający reprezentowaną przez : inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta
a …………………………………………………………………………
Zwanym dalej Dostawcą działającym na podstawie art. 40 i41 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)
reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………….

Została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……………….
§ 2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu koparko-ładowarki o parametrach:
1. Charakterystyka techniczna koparko –ładowarki :
- koparko ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- silnik wysokoprężny, o mocy znamionowej brutto co najmniej 90 KM,
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością rozłączenia przedniego napędu,
- koła jezdne : przednie co najmniej 18 cali, tylne 26 cali,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne,
- średnica zawracania koparko – ładowarki bez hamulca (od ściany do ściany) do 8,1 m,
- skrzynia biegów maszyny półautomatyczna, cztery biegi w przód, cztery w tył, elektryczny przełącznik zmiany kierunek jazdy,
- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany dwusekcyjną pompą zębatą o przepływie minimum 136 l/min i ciśnieniu minimum227 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzów w dwóch płaszczyznach, 8 ślizgów utrzymujących stabilizator,
- błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobilizer,
- kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, poziom hałasu maksymalnie 74 db,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 160 l,
- układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta,

2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki :
- koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki zapewniającej samo poziomowanie łyżki ładowarkowej,
- koparko – ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna : 6 w jednym – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- na łyżce muszą być zamontowane widły do palet,
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1 m³ z tolerancją do 0,1 m³,
- wysokość załadunku minimum 3,2 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 2.800 kg,
- siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu minimum 65 KN,
- sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni,
- możliwość płynnej regulacji zacisku łyżki podczas zamykania/otwierania.

3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko – ładowarki :
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość co najmniej 1 m,
- łyżka koparkowa o szerokości 600 mm i pojemności 0,2 m³,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania 5,9 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu minimum 3,8 m,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN, siła skrawania na ramieniu złożonym minimum 30 kN,
- udźwig przy złożonym ramieniu minimum 1250 kg,
- kąt zamykania łyżki minimum 200º,
- sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dźwigni.
- szybkozłącze koparkowe - łyżka o szerokości 800 mm,

w cenie wynikającej z „ OFERTY CENOWEJ” tj. netto …………………………….. zł
brutto …………………. zł (słownie ………………………………………………………).
2. Dostawca zobowiązuje się do dostawy koparko-ładowarki Zamawiającemu w terminie do dnia …………………………...

§ 3
1. Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od daty wydania Zamawiającemu
2. Dostawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi na zasadach określonych w
przepisach KC .
3. Dokumenty gwarancyjne zostaną doręczone Zamawiającemu w dniu wydania
Koparko-ładowarki.
4. Dostawca zapewnia na okres gwarancji serwis gwarancyjny .
§ 4
Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przelewem z konta Zamawiającego na konto Dostawcy ………………………………………………… w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
- za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu odbioru przedmiotu
umowy określonego w § 2 ust. 2
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5,00% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W przypadku nie dostarczenia koparko - ładowarki w terminie określonym w § 2 ust.2 z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w formie aneksu.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 8
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA