Logo BIP

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2020

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2020

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439), Wójt Gminy Bartniczka  informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2020 ROKU

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 61,38 %

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 1,03 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Sporządziła: Justyna Szymańska

Poziomy recyklingu podmiotu odbierającego odpady:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 z późn. zm.) Gmina Bartniczka informuje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1a ww. ustawy, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

-

-

0%

-

1,88% 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

-

0,05%

20,01%

 30%

40,02% 

52,17%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

-

100

-

 -

 -

 0,54%

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

35%

-

8%

-

 -

2,84% 

2,74%

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

38%

-

22%

23%

 38%

42% 

83,17%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

-

-

-

-

 -

 -

 

Pozostałe podmioty wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Bartniczka składają sprawozdania zerowe.

Sporządziła: Justyna Szymańska