Logo BIP

Dowóz dzieci do szkół w roku 2008 - 2009

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009

Termin realizacji:
Od dnia 01.09.2008 r. do dnia

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski - pokój nr 3 tel . 0-56-49-365-60

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, pokój nr 3 nie odpła

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8, pokój nr 3, termin 21.7.2008 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8 pokój nr 3, termin 21.7.2008 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
07/08

Uwagi, dodatkowe informacje:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bip.bartniczka.pl
e- mail: rolbud@ugbartniczka.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009
1. Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009 trzema autobusami obejmującymi następujące
trasy :
- autobus nr 1 : Radoszki – Świerczynki, Świerczynki – Łaszewo – Grążawy –
Bartniczka - Radoszki, Radoszki – Jastrzębie wraz z rozwozem dzieci po zakończeniu
zajęć lekcyjnych – szacuje się na około 95 km dziennie,
- autobus nr 2 : Radoszki – Gutowo, Gutowo – Radoszki, Radoszki – Samin, Samin –
Radoszki, Radoszki – Jastrzębie wraz z rozwozem dzieci po zakończeniu zajęć
lekcyjnych – szacuje się na około 93 km dziennie,
- autobus nr 3 : Cielęta – Nowe Świerczyny, Nowe Świerczyny – Jastrzębie,
Jastrzębie – Igliczyzna, Igliczyzna – Jastrzębie, Jastrzębie – Komorowo, Komorowo –
Jastrzębie – Nowe Świerczyny wraz z rozwozem dzieci po zakończeniu zajęć
lekcyjnych – szacuje się na około 65 km dziennie. Zamówienie obejmuje świadczenie
usługi polegające na dowozie dzieci z miejsc wyznaczonych w poszczególnych
miejscowościach do szkół, a następnie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich
rozwiezienie do wskazanych miejsc w poszczególnych miejscowościach. W
przedmiotowym przetargu cena usługi ustalana jest jako cena 1 km faktycznie
wykonanej usługi. Liczba kilometrów wykonanej usługi liczona jest od miejscowości
rozpoczynającej dowóz do miejsca zakończenia rozwozu. Dojazdy do miejsc
wskazanych oferent winien wliczyć, jako swoje koszty związane z wykonywaniem
zamówienia. Kosztem oferenta jest wyposażenie oraz wszelkie ubezpieczenia i opłaty
wynikające z poruszania się pojazdu komunikacji zbiorowej po drogach publicznych.
Oferent biorący udział w postępowaniu zapewni do wykonywania usługi autobus/y/
spełniający wszelkie wymagania techniczne oraz personel posiadający wymagane
prawem kwalifikacje do prowadzenia pojazdów komunikacji zbiorowej
CPV 60113100-4 Usługi świadczone przy użyciu autobusów.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne au
tobusy nr 1,2,3.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.09.2008 r. do dnia zakończenia roku szkolnego / w dniach prowadzenia nauki szkolnej/.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speł-nienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci :
1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
- Ocena spełnienia przez oferenta warunków określonych w ust.1 dokonana będzie
zgodnie z formułą „Spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń
określonych w punkcie VI SIWZ. Z treści uzyskanych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie iż w/w warunki oferent spełnia.
- Zamawiający wzywa oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
- Wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne oferentów, następuje
zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Zamawiający odrzuca ofertę oferenta :
- niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zawierającego omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można
poprawić na podstawie art.88, lub błędy w obliczeniu ceny,
- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na po-
prawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty wymagane :
- Oferta z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2.
A. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – składa
następujące dokumenty :
A 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się przedsiębiorcy działający jako spółka
cywilna – winno być złożone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej na każdego przedsiębiorcę z osobna oraz umowa spółki.
A 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia oferty
/pełnomocnictwa dla osób składających ofertę o ile fakt ten nie wynika z 
przedstawionych dokumentów rejestrowych/.
A.3) Oświadczenia oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z art.22 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
A 4) Wykaz sprzętu oraz personelu przeznaczonego do realizacji zamówienia wraz z ko-
piami dokumentów potwierdzających możliwość poruszania się po drogach publicz-
nych w komunikacji zbiorowej.
B. Oferent zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej
B.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.A.1),A.2), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzająco odpowiednio, że :
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
B.2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym
punkcie B.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w 
niniejszym pkt. B.
C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
- Oferta winna zawierać : oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.A,B dla
każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami
oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozu-miewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
oferenci przekazują pisemnie lub faksem, a następnie potwierdzają pisemnie w 
języku polskim. Pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks.
Zamawiający zastrzega dla protestu wyłącznie formę pisemną.
Pytania muszą być kierowane na adres :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
faks: 0-56-49-364-84
e-mail : ugb@data.pl
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest :
Pan Marek Ojdowski
tel. 0-56-49-365-60,
faks. 0-56-49-364-84
e-mail: rolbud@ ugbartniczka.pl
w godzinach pracy Urzędu od 8ºº do 15ºº.
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim oferentom, którzy otrzymali od za -
mawiającego lub pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że
podanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających za-
chowania pisemności postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane
zostaną z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim oferentom, którym Zamawiający
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów, jak również pytania oferentów wraz z wyjaśnieniami stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert . O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną
wszyscy oferenci, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Przygotowanie oferty.
1) Oferent może złożyć jedna ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane ze
stawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami).
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/
osób podpisujących ofertę.
8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zszyte w sposób
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna.
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych oferentów musi
spełniać następujące warunki
1) Oferta winna być podpisana przez każdego z oferentów występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela /partnera wiodącego wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z oferentów występujących
wspólnie / partnerów – należy załączyć do oferty.
3) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania
oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty oferenta występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie
umowa regulująca współpracę oferentów występujących wspólnie. Termin, na
jaki została zawarta umowa oferentów nie może być krótszy od terminu określonego na
wykonanie zamówienia.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać /złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu/ w zamkniętej ko
percie na adres zamawiającego :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8,
87-321 Bartniczka
Pokój nr 3
Do dnia 21.07.2008 r. do godziny 10ºº.
2. Oznakowane oferty następująco :
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym
2008/2009 – autobus nr ……
Nie otwierać przed 21.07.2008 r. do godziny 10³º.
3. Oferty złożone lub przesłane po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania, po
upływie terminu wniesienia protestu.
4. Miejsce otwarcia ofert :
Urząd Gminy Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Pokój nr 3
dnia 21.07.2008 r. godzina 10³º.
5. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym oferentom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wymienionej wyżej
informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje : nazwa i 
siedziba oferenta, którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania
zamówienia, warunki płatności.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, /netto i brutto/.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/.
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiedniej
„Ofercie cenowej” stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli :
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że oferta spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez
osoby uprawnione,
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- oferent przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert
Cena 100% + 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punk
tów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli :
Nazwa kryterium Waga
Cena 100
4. Oferty spełniające w najwyższym stopniu wymagania określone w przyjętym kryterium
otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik traktowany będzie
jako wartość punktowa oferty.
5. Zastosowany wzór do obliczeń punktowych :
( Cena najkorzystniejszej oferty : cenę oferty obliczanej) x waga
waga – 100,
Wynik obliczenia zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku
6. Wynik – oferta, która osiągnie maksymalna liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona oferentowi, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została zło
żona przez dwóch lub więcej oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
oferentów podając w szczególności :
1) nazwę firmy i adres oferenta, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia oferentów, jeżeli takie będzie
miało miejsce.
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie :
- zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
- zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego : http://www.bip.bartniczka.pl/.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich oferentów, którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert.
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający
na wniosek oferenta, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z oferentem, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający
powiadomi odrębnym pismem.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienie publicznego, albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku po
stępowania o udzielenie zamówienia
1. Prawo do wniesienia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje oferentom,
a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do
której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do
zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego
zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia
protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od
dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7
dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez wykonawcę protestów jedynie w 
formie pisemnej zgodnie z pkt. VII ust.1 niniejszej specyfikacji .
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego
w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Pozostałe informacje dotyczące protestów znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych.
7. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych .
XVIII Umowa ramowa.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenia
rozliczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo
zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej
www.bip.bartniczka.pl . Niezależnie od publikacji w/w informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu
oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.
XXIV Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów :
1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu, po upływie
terminu składania ofert oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania za
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po za
kończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad :
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione
zostaną dokumenty,
- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę
0,20 zł.
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego wyłącznie w 
czasie godzin urzędowania.
- w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XXV. Załączniki.
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji :
- Oferta – załącznik nr 1
- Oferta cenowa – załącznik nr 2,
- Oświadczenie – załącznik nr 3,
- Wzór umowy – załącznik nr 4,
Bartniczka, dnia 27.06.2008 r.
Załącznik nr 3.
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009 – autobus nr …………..

Data …………………………………………………………………………………………….
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………
Adres wykonawcy …………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że spełniamy niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

 

_____________________
Podpis wykonawcy lub osób
uprawnionych

 

 

                       

                                   pieczęć zamawiającego

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Przed wypełnieniem proszę  zapoznać się z instrukcją na str. 3.

 

 

 

 

 

 

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

 

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8

87 - 321 Bartniczka

 

b) REGON: |_0_|_0_|_0_| 5_|_4_|2_3_|_9_|_1

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

87  - 321 ,   Bartniczka, Kujawsko - Pomorskie , Brodnica

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pok. Nr 3

 

e) internet: http:// www.bartniczka.pl                               e-mail: rolbud@ugbartniczka.pl

 

f) numer kierunkowy  0 - 56

 

 tel.  49 - 365 - 60                                faks  49 - 364 - 84                                                                              

 

 

 

 

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

    Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009 autobus

    nr 1, 2, 3.

 

 

 

 

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 280.000,00 zł. 73.915,68 euro

słownie:  dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

 

 

 

 

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr  |_-__|_-__|__-_|                               rok wydania |_-__|_-__|__-_|__-_|                         poz. |_-__|_-__|__-_|__-_|__-_|__-_|

 lub postępowanie przeprowadzono w trybie

 z wolnej ręki             negocjacji z zach. konkurencji               zapytania o cenę

PKWiU: |_-__|_-__| . |_-__|__-_| . |_-__| przedmiotu zamówienia

5)   - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi  -------- 

6) Oznaczenie oferty częściowej:   ------------------------

 

 

 

 

7) Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert:     Oferty częściowe

autobus nr 1       - 1

autobus nr 2       - 1

autobus nr 3       - 1                                                             b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta:   -------

8) Ceny ofert:

a) cena najtańszej oferty :  oferty częściowe :

autobus nr 1 – 4,67 zł/1 km, autobus nr 2 – 4,67 zł/1 km, autobus nr 3 – 3,74 zł/km     b) cena najdroższej oferty : -------------

 

 

 

 

X - wybrano ofertę (9a)                                         lub                                                           - przetarg unieważniono (9b)

 

 

 

9a) Wybrano następującą ofertę:  oferty częściowe ;

Autobus nr 1 i 2

 

a) firma:  Przewozy Pasażerskie „Szang-Pol” Adam Głuśniewski

 

b) REGON: |__1_|_3__|_0_|_0|_5_|_1_|_0_|_1_|_1_|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

13-230 , Lidzbark, Warmińsko - Mazurskie, Działdowo

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

 ul. Jeleńska 7/10

 

e) internet: http://  www. -----------                                      e-mail:  ------------------

 

f) numer kierunkowy  0-23

 

 tel.  696 – 13 - 69                                        faks  ----------------

 

Cena wybranej oferty:  . 5,00 z podatkiem VAT za  1 km faktycznie wykonanej usługi.  słownie : pięć złotych 00/100

 

Autobus nr  3

 

a) firma:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

 

b) REGON: |__8_|_7__|_1_|_1|_2_|_3_|_9_|_3_|_0_|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

87-300 , Brodnica, Kujawsko - Pomorskie, Brodnica

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

 ul.  Gajdy 13

 

e) internet: http://  www. -----------                                      e-mail:  ------------------

 

f) numer kierunkowy  0-56

 

 tel.  498 – 30 - 75                                        faks  49 – 828 - 63

 

Cena wybranej oferty:  . 4,00 z podatkiem VAT za  1 km faktycznie wykonanej usługi.  słownie : cztery złote 00/100

 

 

           

 

 

 

 

 

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):

 

 - w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.            

 


 

Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych:

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:

                - imię i nazwisko ___________________________________________________________________

                - telefon __________________________________________________________________________

- e-mail _____________@_________________________

 

 

___________________________

                        Bartniczka, dnia 19..08..2008 r.                                                                                                                                                               imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej


 

POUCZENIE

Użyte w formularzu określenie „ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19, poz. 177).

Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówi na podstawie art. 14a ust.3 ustawy zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Instrukcja wypełniania druku ZP-150

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu  Zamówień Publicznych tylko jeden raz: pocztą, faksem lub za pomocą kuriera.

Formularz  należy wypełnić maszynowo (lub na komputerze). Rubrykę, w której nie wpisuje się żadnych danych, należy przekreślić. Jeżeli przewidziano pola wyboru, należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola.

Daty należy wypełniać w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Znak sprawy: oznaczenie nadane przez zamawiającego dla identyfikacji danego postępowania należy wpisać na każdej stronie formularza.

Punkt 1

Numer REGON należy wpisać za pomocą 9 cyfr.

Punkt  4

Należy podać rok, nr Biuletynu i pozycję, gdzie opublikowano ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Jeśli postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki , negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać kod PKWiU przedmiotu zamówienia. PKWiU należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z  1997 r. Nr 42 poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94 ). PKWiU należy wpisać za pomocą 5  znaków.

Punkt 5 

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, wpisać liczbę zadań, które opisano w ogłoszeniu o przetargu wszczynającym to postępowanie. Stronę 2 formularza  należy powielić w ilości odpowiadającej liczbie zadań.

Punkt 6

Należy wypełnić tylko wtedy, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , z oznaczeniem zadania, np. „Zadanie 1”,  „Punkt 8”. Należy wpisać ceny najtańszej i najdroższej spośród ważnych i  ocenianych ofert.

Punkty 7 i  8

Punktów 7 i 8 nie wypełnia się w przypadku prowadzenia postępowania  w trybie z wolnej ręki.

Punkty 8 i 9a

Cena uwzględnienia podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż  podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem akcyzowym

Punkt 9a i 9b

Należy wypełnić stosownie do tego, czy postępowanie zakończyło się wyborem oferty (9a) czy unieważnieniem (9b).