Logo BIP

Uchwała Nr XVI/81/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 6 października 2008 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce

Uchwała Nr XVI/81/08

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 6 października 2008 roku

 

w sprawie: zmiany Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz §11 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce  uchwala się, co następuje:

 

§1. W załączniku do uchwały Nr XXXIII/177/02 Rady Gminy w Grążawach z dnia 24 września 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grążawach wprowadza się następujące zmiany:

1)     w §3 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„ 6) ustawą o dodatkach mieszkaniowych,

   7) ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.”

2)     w §4 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) prowadzenie spraw związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych,

       13) prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                          /Leszek Walczak/

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z przyjęciem nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka proponuje się powierzenie prowadzenia spraw związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych i spraw związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartniczce.