Logo BIP

UCHWAŁA Nr XVII/85/08 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

UCHWAŁA Nr XVII/85/08

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
 
Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
     

 
 
1) Kwotę dochodów 10.946.234 zł zastępuje się kwotą 
11.233.117 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
 w tym: a) dochody majątkowe,
        19.700 zł.
             b) dochody bieżące,                                              
11.213.417 zł.
                  w tym: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, 
 1.521.404 zł.
 
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
 1.205.000 zł.
 
- subwencja ogólna,                                           
 5.527.537 zł.
 
- dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących wg załącznika nr 3,
                  2.894.813 zł.
- środki z funduszy strukturalnych UE -    Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
        64.663 zł.
2) Kwotę wydatków 10.937.991 zł zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
11.203.537 zł.
w tym: a) wydatki majątkowe;    
 1.267035 zł.
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem;
 9.936.502 zł.
                 w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   
 4.412.915 zł.
- dotacje,
     429.080 zł.
- wydatki na obsługę długu.                                     
 
       15.000 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać przeniesień wydatków wg załącznika nr 6 z częścią opisową.
§ 5. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 kwota dotyczącym dotacji dla Instytucji Kultury na prowadzenie bibliotek oraz wydatków na realizację zadań Instytucji Kultury dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1850 zł. Plan wydatków Instytucji Kultury po dokonaniu przeniesień przedstawia załącznik nr 7.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                    


1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
UCHWAŁA Nr XVII/85/08
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
 
Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
     

 
 
1) Kwotę dochodów 10.946.234 zł zastępuje się kwotą 
11.233.117 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
 w tym: a) dochody majątkowe,
        19.700 zł.
             b) dochody bieżące,                                              
11.213.417 zł.
                  w tym: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, 
 1.521.404 zł.
 
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
 1.205.000 zł.
 
- subwencja ogólna,                                           
 5.527.537 zł.
 
- dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących wg załącznika nr 3,
                  2.894.813 zł.
- środki z funduszy strukturalnych UE -    Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
        64.663 zł.
2) Kwotę wydatków 10.937.991 zł zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
11.203.537 zł.
w tym: a) wydatki majątkowe;    
 1.267035 zł.
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem;
 9.936.502 zł.
                 w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   
 4.412.915 zł.
- dotacje,
     429.080 zł.
- wydatki na obsługę długu.                                     
 
       15.000 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać przeniesień wydatków wg załącznika nr 6 z częścią opisową.
§ 5. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 kwota dotyczącym dotacji dla Instytucji Kultury na prowadzenie bibliotek oraz wydatków na realizację zadań Instytucji Kultury dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1850 zł. Plan wydatków Instytucji Kultury po dokonaniu przeniesień przedstawia załącznik nr 7.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                    


1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
UCHWAŁA Nr XVII/85/08
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.
 
Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008:
     

 
 
1) Kwotę dochodów 10.946.234 zł zastępuje się kwotą 
11.233.117 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna i opisowa
 w tym: a) dochody majątkowe,
        19.700 zł.
             b) dochody bieżące,                                              
11.213.417 zł.
                  w tym: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, 
 1.521.404 zł.
 
- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych,
 1.205.000 zł.
 
- subwencja ogólna,                                           
 5.527.537 zł.
 
- dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących wg załącznika nr 3,
                  2.894.813 zł.
- środki z funduszy strukturalnych UE -    Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
        64.663 zł.
2) Kwotę wydatków 10.937.991 zł zastępuje się kwotą zgodnie z załącznikiem nr 2 część tabelaryczna i opisowa
11.203.537 zł.
w tym: a) wydatki majątkowe;    
 1.267035 zł.
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem;
 9.936.502 zł.
                 w tym:   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   
 4.412.915 zł.
- dotacje,
     429.080 zł.
- wydatki na obsługę długu.                                     
 
       15.000 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2008 r.” wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonać przeniesień wydatków wg załącznika nr 6 z częścią opisową.
§ 5. W załączniku nr 8 do uchwały Nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 kwota dotyczącym dotacji dla Instytucji Kultury na prowadzenie bibliotek oraz wydatków na realizację zadań Instytucji Kultury dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na kwotę 1850 zł. Plan wydatków Instytucji Kultury po dokonaniu przeniesień przedstawia załącznik nr 7.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                    


1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.