Logo BIP

Zgłoszenie sprzedaży, korekta wymiaru podatku leśnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 9

WYMAGANE DOKUMENTY
- druk “Informacja w sprawie podatku leśnego” IL-1
- druk “Deklaracja na podatek od leśny” DL-1

OPŁATY

nie pobira się

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
do 1 miesiąca , o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiazany jest zawiadomić stronę , podając przyc

PODSTAWA PRAWNA
art. 253a, 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr200, poz. 1682
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze Urzędu Gminy, pokój nr 9.
Organ podatkowy na podstawie zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży lasu wydaje decyzję w sprawie zmiany wymiaru podatku leśnego.
Organ podatkowy może zażądać dodatkowo okazania, np. Aktu notarialnego, umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane.