Logo BIP

Zwrot nadpłaty z podatków i opłat

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 16

WYMAGANE DOKUMENTY

pismo podatnika o zwrot, w przypadku, kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika

OPŁATY
nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
do 1 miesiąca. O każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podać przyczyny n

PODSTAWA PRAWNA
art. 75, 76 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm)
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zastanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze Urzędu Gminy