Logo BIP

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu
KARTA INFORMACYJNA

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.
2. Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość– do wglądu urzędnika.
3. Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej ( własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika).
4. Wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS ( ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8)  bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach – od każdego podpisu – 9 złotych, (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z2006r. Nr 225, poz. 1635),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Organizacyjno – Prawny  - I piętro, pokój nr 11.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
----------------------------

VI. UWAGI
Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa z pracownikiem Wydziału – jeśli osoby nie mogą dotrzeć do Urzędu z uwagi na wiek lub chorobę, pracownik potwierdza własnoręczność podpisu w miejscu zamieszkania tych osób.
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Gminy Bartniczka Nr 65102050240000110200100842
lub w kasie Urzędu Gminy Bartniczka w wysokości 9 zł od podpisu.

VII. ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.

VIII. PODSTAWA PRAWNA
1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki(Dz. U. Nr 27 poz. 185 z 2007 r.) - na upoważnienia do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz dokumentów z urzędów i instytucji, a także na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno – rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń ( Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.),
3) art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Wzór wniosku - pobierz plik