Logo BIP

Kompetencje Wójta

Do spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami Gminy,
 2. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał oraz sprawozdań z wykonywania uchwał , a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 3. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki ,związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. sprawowanie funkcji kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 7. wydawanie przepisów gminnych w granicach przewidzianych prawem,
 8. zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonych przez Urząd,
 9. wydawanie zarządzeń pokontrolnych i porewizyjnych,
 10. udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej,
 11. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków,
 12. podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wykonywania decyzji o których mowa w punkcie 13,
 14. powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych ,
 15. powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań,
 16. zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień,
 17. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców,
 19. podejmowanie decyzji w sprawach obronności i obrony cywilnej stosownie do odrębnych przepisów,
 20. planowanie gospodarcze i współpraca z zagranicą
 21. polityka kadrowa Urzędu
 22. nadzór nad wykonywaniem obsługi prawnej organów gminy,
 23. przeciwdziałanie zagrożeniom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków tych klęsk,
 24. kontakty z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi,
 25. finansowanie i egzekucja administracyjna,
 26. edukacja, kultura, sport i turystyka,
 27. zdrowie i pomoc społeczna,
 28. organizowanie robót publicznych,
 29. zabezpieczenie porządku publicznego