Logo BIP

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze.

WÓJT GMINY BARTNICZKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta – ds. dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pomocy społecznej.

WÓJT GMINY BARTNICZKA

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm. ), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz.1223 z późn. zm.)- Zał. Nr 3 tab. Nr VI .
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta – ds. dodatków mieszkaniowych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pomocy społecznej.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków; pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
g) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
h) znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm.),
i) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office(Word, Excel) lub pakietu Open Office,
j) posiada co najmniej 2 letni staż pracy;

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, zaliczek alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych,
b) obsługa programu komputerowych -Pomost,
c) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność,
f) inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków i zadań,
g) umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, spraw dotyczących zaliczek alimentacyjnych,
b) przyjmowanie i obsługa wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej,
c) praca socjalna i sporządzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
d) przygotowania projektów rozstrzygnięć,
e) wprowadzanie wniosków do systemu komputerowego,
f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych,
g) współpraca z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi itp...,
h) inne czynności zlecone przez Wójta Gminy i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

4.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) referencje,
g) oryginał wypełnionego kwestionariusza osobowego,
h) oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pokój 6 lub pocztą na adres Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko referenta”
w terminie do dnia 22 stycznia 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej : www.bip.bartniczka.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Kwestionariusz osobowy pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy Bartniczka pok. Nr 6 przy ul. Brodnickiej 8
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (D.U.z 2002r Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (D.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm.) ”.

Wójt Gminy Bartniczka
/inż. Wiesław Biegański/