Logo BIP

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki termin składania ofert: 21.7.2004

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grążawy, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki

Termin realizacji:
od10.08.2004 do 10.10.2004 r.

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:


O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na „Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki” . 1.Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski 2.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na: Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Grążawach pokój nr 4 nieodpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku o specyfikację. 4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki.. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy będący elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zestawienie rzeczowe : - sieć wodociągowa Ø 110 mm PVC - 4.503 m, - sieć wodociągowa Ø 90 mm PVC - 15 m, - sieć wodociągowa Ø 40 mm PE - 418 m, - przyłączy - 12 szt. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. 5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej. 6.Termin realizacji zamówienia /wymagany i pożądany/ od dnia 10.08.2004 r. do dnia 10.10.2004 r. 7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia : A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i czynności : aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis uprawnień budowlanych i innych osób wyznaczonych do wykonania zamówienia, informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek. B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. - 2 - C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : informacja banku prowadzącego rachunek oferenta z określeniem wielkości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowych, polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej. D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/, oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości, oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej. 8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena - 100% 10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Grążawach pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta – Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Radoszki – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 21 lipca 2004 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane. 11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 10 lipca 2004 r. Grążawy, dnia 05.07.2004 r.

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marekn Ojdowski

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
nieodpłatnie na wniosek w godzinach pracy Urzędu (8.00 - 14.

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Grązawy, pokój nr 4, termin 21.7.2004 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Grążawy, termin 21.7.2004 , godz. 10.30

Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Kwota wadium:
nie ma

Numer postępowania:
4