Logo BIP

Wykonanie obsługi bankowej termin składania ofert: 30.9.2004

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Grążawy

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie obsługi bankowej

Termin realizacji:
01.10.2004 - 30.09.2007

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Alicja Kiczyńska - skarbnik Gminy

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
odebrac w siedzibie zamawiającego - pokój nr 9

Miejsce składania ofert:
UG Grążawy pokój nr 9, termin 30.9.2004 , godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:
UG Grążawy pokój nr 7, termin 30.9.2004 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie a)cena oferty 40 % b)oprocentowanie rachunku bieżącego 30 % c)okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym 5 % d)oprocentowanie lokat tygodniowych 3 % e)oprocentowanie lokat miesięcznych 2 % f)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 20% RAZEM 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
17/2004

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Grążawy

1.Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-
84, e-mail ugg @ data.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pani Alicja Kiczyńska

2.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Grążawy.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy w Grążawach pokój nr 9 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Grążawy
obejmującej:
otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek wymienionych w SIWZ, określającej przedmiot zamówienia,
realizację poleceń przelewu, w tym typu eliksir,
przyjmowanie wpłat gotówkowych,
dokonywanie wypłat gotówkowych,
potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy,
możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 300 000,- zł (słownie: trzysta tysięcy zł),
przyjmowanie środków na lokaty tygodniowe, dwutygodniowe i okresy dłuższe,

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6.Termin realizacji zamówienia /wymagany i pożądany/ od dnia 01.10.2004 r.
do dnia 30.09.2007 r.

7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- 2 -
wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat usług o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotowego zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja oferenta z określeniem wielkości posiadanych środków finansowych i zdolności kredytowych,
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
a)cena oferty 40 %
b)oprocentowanie rachunku bieżącego 30 %
c)okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym 5 %
d)oprocentowanie lokat tygodniowych 3 %
e)oprocentowanie lokat miesięcznych 2 %
f)oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 20%
RAZEM 100%
10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy w Grążawach pokój nr 9 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Grążawy 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Grążawy – nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 30 września 2004 r. godziny 10 –tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 30 września 2004 r.


Grążawy, dnia 10.09.2004 r.