Logo BIP

Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 - autobus nr 3 termin składania ofert: 30.5.2005

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Barniczka 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 - autobus nr 3

Termin realizacji:
01.09.2005 - 30.06.2006

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
marek Ojdowski tel. 4936560 pok. nr 4

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
nieodpłatnie - na wniosek w siedzibie zamawiającego lub pocz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 30.5.2005 , godz. 11.00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, termin 30.5.2005 , godz. 11.30

Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
07/05

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177/ ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 – autobus nr 3 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/.

1. Gmina Grążawy 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364-
84, e-mail rolbud @ ugbartniczka.pl, www: bip.grazawy.ug.gov.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski.

2. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 – autobus nr 3 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 4 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 – autobus nr 3 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/ .
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5. Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6. Okres realizacji zamówienia od dnia 01.09.2005 r. do dnia 30.06.2006 r.

7. Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i
czynności :
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
- zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych uprawnień wynikających z zakresu świadczonej usługi dotyczących zarówno pojazdu jak i kierowcy
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
- informacja oferenta z banku prowadzącego rachunek, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
- zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
- oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
- oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

8. Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

10. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dowóz dzieci na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2005/2006 – autobus nr 3 - nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 30 maja 2005 r. godziny 11- tej. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

11. Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 30 maja 2005 r..


Bartniczka, dnia 09.05.2005 r.