Logo BIP

Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1 połączone z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej. termin składania ofert: 11.6.2007

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1 połączone z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej.

Termin realizacji:
od 1.07.2007 do 1.08.2007.

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski, pokój nr 3 w godz 8,00-14,00, tel 056 4936560

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:
Urzad Gminy Bartniczka, pokój nr 3,, termin 11.6.2007 , godz. 10,00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Bartniczka, pokój nr 3,, termin 11.6.2007 , godz. 10,30

Kryteria oceny ofert:
cena 100 %

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
6/07

Uwagi, dodatkowe informacje:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”odwiert studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1
połączonej z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej. ”

I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2. Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87 - 321 Bartniczka
3. REGON:
000542391
4. Internet: http: www.bartniczka.pl
e- mail: rolbud @ ugbartniczka.pl
5. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: Marek Ojdowski
2. Stanowisko służbowe: inspektor,
3. Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 3
5. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14 - tej

III. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
− Wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego studni Nr 1a ujęcia wody podziemnej z utwo-rów czwartorzędowych dla potrzeb gminnego ujęcia wody podziemnej w Grążawach gm.
Bartniczka. Projektowana głębokość studni wynosi 60 m przy długości filtra 11 m. Średnica rur eksploatacyjnych wynosić powinna ø457 mm (18") a średnica filtra ø11¾".
− Likwidacja istniejącego otworu eksploatacyjnego studni Nr 1 na ujęciu wody j.w. łącznie z wyciagnięciem rur eksploatacyjnych ø457 (18") na długości 45,5 m oraz kolumny
filtracyjnej ø11¾" na długości 23 m. Likwidacji podlega również obudowa studni ,a połącze-nie doprowadzające wodę do stacji wodociągowej wraz z instalacją elektryczną podlega przebudowie w celu podłączenia studni 1a.
2. Oferta powinna obejmować całość prac łącznie z robotami przygotowawczymi. W zakres oferty wchodzi nadzór geologiczny i powykonawcza dokumentacja hydrogeologiczna. Obu-dowa i wyposażenie studni Nr 1a stanowi także zakres przedmiotowej oferty
3. Inwestor posiada „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego Nr 1a i awaryjnego Nr 4 ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz likwidację studni Nr 1 na ujęciu w Grążawach gm. Bartniczka" podlegającą zatwierdzeniu.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania studni nr 4.
4. Projektowana studnia będzie wykorzystana dla zaopatrzenia mieszkań w 80% oraz innych potrzeb w 20% - niniejsze dane są niezbędne dla określenia wysokości podatku VAT .
5. „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego Nr 1a i awaryjnego Nr 4 ujmujących wody podziemne z utworów czwartorzędowych oraz likwidację studni Nr 1 na ujęciu w Grążawach gm. Bartniczka” – dostępny w siedzibie zamawiającego w godzinach od 8.00 – 14.00 – natomiast kosztorys nakładczy załączony do niniejszej specyfikacji .
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b) oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podsta-wie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym po-stępowaniu.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób za-pobiegający jej dekompletacji.
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i dato-wane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważ-nioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 3.
b) Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – na wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1 połączonej z przebudową instalacji elek-trycznej i wodociągowej „– nie otwierać przed przetargiem.
VI. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1. Spełniają następujące warunki:
a) od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży związanej z przedmiotem zamówienia i posiadają sprzęt oraz personel zdolny do wykonania zamówienia / uprawnienia, koncesje i inne dokumenty dotyczące personelu oraz sprzętu prze-znaczonego do realizacji zamówienia/,
b) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdol-nymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia .
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwier-dzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo za-mówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania ofert /dopuszczalne oświadczenie oferen-ta/.
4. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /dopuszczalne oświadczenie oferenta/.
5. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /dopuszczalne oświadczenie oferenta/.
6. Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finan-sowych lub zdolność kredytową oferenta.
7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpie-czony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospo-darczej.
8. Wykaz sprzętu technicznego do realizacji zadania oraz personelu wraz z uprawnie
niami – kserokopie uprawnień.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgod-ność z oryginałem przez oferenta.

VIII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07 2007 r.
do dnia 01.08.2007 r.

X. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, jako cena ryczałtowa .
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do oferenta.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, któ-rych nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obli-czeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
XI. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje 1 litr oleju opałowego z transportem określoną w formularzu oferto-wym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej


XII. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Oferent zapłaci zamawiającemu 10% wartości wynagrodzenia tytułem kary umownej za nieterminowe oraz nieprawidłowe wykonywanie usługi.

XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków za-mówienia:
1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści spe-cyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

XIV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. nr 3.
· Termin składania ofert: 11 czerwca 2007 r. r do godz. 10.00
· Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2007 r. godz. 10.30
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ce-ny oferty.
3. Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XV. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu dostawcy.
2. Przyszłe zobowiązania dostawcy związane z umową w sprawie zamówienia pu-blicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla oferenta przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-nia zamówienia.
3. Wzór umowy stanowi załącznik do Nr 2 SIWZ.

XVI. Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku na-ruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) przepisów przysługują środki odwoław-cze:
· protest (art. 180 - 183 ustawy),

XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.


Wykaz załączników:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Kosztorys nakładczy.

Bartniczka, dnia 22.05.2007 r..


UMOWA Nr ……….
o roboty budowlane
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu ……………… r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowanym przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………………. ,
wpisana do ewidencji / rejestru pod numerem ……………………….,
reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1
Przedmiotem umowy jest wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1 połączonej z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej w miejscowości Bartniczka.
§ 2
W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odwiertu studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni głębinowej nr 1 połączonej z przebudową instalacji elektrycznej i wodociągowej – zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntem związanym z realizacją przedmiotu zamówienia
§ 4
1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 01.07.2007 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy 01.08.2007 r. .
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 01.07.2007 r. do dnia 01.08.2007 r.
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, jeżeli roboty budowlane zostaną odebrane przez Zamawiającego.

§ 6
1. Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan ……………………….. tel. …………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan ………………………… tel. ………………………………….
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 8
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 9
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………. zł.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a) obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 płatne będzie w okresach miesięcznych :
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
1. Jeżeli zamówienie wykonywane będzie nieterminowo oraz nieprawidłowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna wynoszącą 10 % wartości określonej § 9 niniejszej Umowy .
2. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§ 11
1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% całości wartości wynagrodzenia.
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 13.
Wykonawca na przedmiotowe roboty udzieli …….. miesięcznej gwarancji.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający: Wykonawca:
O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:
Miejscowość:
Ulica: nr domu: nr lokalu:
Kod pocztowy:
Tel.
Fax.
Strona www.
E-mail
Do:
Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
"Odwiert studni głębinowej nr 1a w Grążawach wraz z likwidacją studni
głębinowej nr 1 połączonej z przebudową instalacji elektrycznej i
wodociągowej „
Według poniższego zestawienia :
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena Kwotowo Słownie
netto
brutto

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
§ akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
§ uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,
§ gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
§ uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1. Formularz oświadczenia – art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków.
3. Odpis z rejestru
4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego /dopuszczalne oświadczenie oferenta/,
5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego /dopuszczalne oświadczenie oferenta/.
6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne /dopuszczalne oświadczenie oferenta/.
7. Informację banku
8. Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
9. Wykaz sprzętu oraz personelu wraz z kopią uprawnień, dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zadania. .

 

 

 

...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)