Logo BIP

Wydział Oświaty Kultury i Sportu

1.  Do zakresu działania Wydziału Oświaty Kultury i Sportu należy w szczególności:

1)       zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w przedszkolach, sześcioletnich szkołach podstawowych, trzyletnim gimnazjum ;

2)       zapewnienie warunków do spełniania obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego ;

3)       przedstawianie propozycji  dotyczących zakładania i prowadzenia:

a)        publicznych przedszkoli,

b)        szkół  podstawowych,

c)       gimnazjów;

4)    przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;

5)   na mocy zawartych porozumień z dyrektorami szkół [prowadzenie obsługi finansowo księgowej szkół, w tym zapewnienie prawidłowej realizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników placówek oświatowych, 

6)    organizowanie obsługi administracyjno gospodarczej szkół w zakresie inwestycji, remontów i zaopatrzenia w opał z zachowaniem reguł postępowania określonych ustawą o zamówieniach publicznych;

7)    podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych ;

8)  opracowywanie projektów rocznych planów dochodów i wydatków oświatowych , współdziałanie w tym zakresie   dyrektorami szkół oraz odpowiednimi komórkami Urzędu Gminy;

9)   gospodarowanie  środkami budżetowymi przyznawanymi Wydziałowi;

 10)   sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem  mieniem szkolnym przez dyrektorów poszczególnych szkół;

 11)  opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do arkuszy w zakresie dotyczącym  kompetencji organu prowadzącego;

 12)   nadzorowanie realizacji rocznych projektów organizacji szkół zatwierdzonych przez wójta gminy;

 13) prowadzenie wymaganych zbiorczych ewidencji dotyczących spraw pracowniczych i uczniowskich, oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań;

 14)  zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów;

 15)   przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku  3-18 lat;

 16)   kontrola spełniania obowiązków nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;

 17)   realizacja zadań związanych ze sprawowaniem merytorycznego nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych i   gimnazjów;

 18)   realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej;

 19)   realizacja zadań związanych z powierzeniem stanowiska i odwołaniem ze stanowiska

         dyrektora szkoły;

 20)   przygotowanie projektu regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły;

 21)   przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz udział w komisji;

 22)   prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół;

 23)   współpraca z dyrektorami w zakresie organizowania przeglądów stanu technicznego  oraz przygotowania inwestycji oświatowych;

 24)  przygotowanie dokumentacji związanej z wyznaczeniem nauczyciela do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora szkoły w której nie ma stanowiska wicedyrektora; 

25)       określenie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora szkoły oraz  przyznawanie  zwolnień od obowiązku  realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

26)      przygotowywanie propozycji w zakresie dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół oraz wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów;

27)      współudział przy ocenianiu pracy dyrektora szkoły;

28)      opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;

29)      przedstawianie propozycji zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach ponad poziom określony w odrębnych przepisach;

30)      prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół publicznych i  niepublicznych;

31)      realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli;

32)      zapewnienie nauczycielom warunków do doskonalenia zawodowego w tym doradztwa zawodowego;

33)      przedstawienie propozycji dotyczących utworzenia służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych szkoły;

34)      prowadzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola lub szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

35)      przedstawienie propozycji likwidacji szkoły publicznej przy zachowaniu wymogów określonych prawem;

36)      prowadzenie postępowania w sprawie wydania zgody na likwidację szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną;

37)      prowadzenie ewidencji szkół i placówek  niepublicznych;

38)      realizowanie zadań w zakresie dotowania niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na zasadach określonych przez Radę Gminy;

39)      przygotowywanie projektów porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli dotyczących zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania w sprawach nie ustalonych w ustawie o związkach zawodowych;

40)      współudział i koordynowanie działań w zakresie organizacji szkolnych i międzyszkolnych imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym;

41)      opracowywanie w porozumieniu z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, młodzieżowymi oraz jednostkami  gospodarki uspołecznionej programów rozwoju życia kulturalnego gminy;

42)      organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury jednostek organizacyjnych  działających na terenie gminy, w tym inicjowanie określonych działań i uzgadnianie kierunków upowszechniania kultury oraz form ich realizacji, a także podejmowanie wspólnych inwestycji o charakterze kulturalnym;

43)      organizowanie imprez kulturalnych o  charakterze gminnym  oraz wiejskim;

44)      opracowywanie  kalendarza imprez kulturalnych, koordynowanie i nadzorowanie ich przebiegu;

45)      opiniowanie, planowanie i wnioskowanie rozdziału środków przeznaczonych na kulturę;

46)      sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością  Gminnej Biblioteki Publicznej;

47)      przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej imprez artystycznych i rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej odbywających się poza stałą ich siedzibą lub w sposób objazdowy;

48)      prowadzenie postępowania w sprawach o wydanie decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach, lub nie zostały spełnione wymagania określone prawem;

49)      tworzenie prawno-organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla rozwoju  kultury fizycznej i sportu;

50)      nadzorowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym;

51)      tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej;

52)      współudział w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań;

53)      nadzorowanie i kontrolowanie właściwego wykorzystania i eksploatacji obiektów i urządzeń sportowych oraz ich konserwacji;

54)      opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich przygotowania i przebiegu;

55)      opiniowanie, planowanie i wnioskowanie rozdziału środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport;

56)      prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi  w zakresie działania Wydziału ,a w szczególności:

a)     zlecenie realizacji zadania publicznego w formie otwartego konkursu ofert, lub w innym trybie, o ile inny tryb zlecenia przewidują odrębne przepisy,

b)     rozpatrywanie ofert realizacji zadania publicznego złożonych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy,

c)     przygotowywanie umów na realizację zadania publicznego,

d)     kontrola i ocena realizacji zadania publicznego w tym:

 

                            - stanu realizacji zadania,

                            - efektywności, rzetelności i  jakości wykonania zadania,

                            - prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazywanych na realizację zdania,

                            - prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 

      W skład  Wydziału Oświaty Kultury i Sportu wchodzą następujące osoby:

     

Pani Teresa Rulko - Kierownik Wydziału, tel. 564936824, e-mail: wokis@ugbartniczka.pl.

 

Pani Maria Kamińska - Księgowa obsługi szkół,  tel. 564936823, e-mail: marysia@ugbartniczka.pl.

 

Pani Anna Kozłowska - Specjalista d/s płac,  tel. 564936823, e-mail: aniak@ugbartniczka.pl.

 

Pan Jerzy Wiśniewski - Animator Sportu "ORLIK"