Logo BIP

Wydział Finansowy

1. Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 

 

1)     gromadzenie środków publicznych oraz ich rozdysponowywanie;

 

 

2)     przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektów zmian w uchwale budżetowej;

 

 

3)     sporządzanie wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem uchwały budżetowej,

 

 

4)     opracowywanie harmonogramu  realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy;

 

 

5)     opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy;

 

 

6)     przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu;

 

 

7)     opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowo zleconych;

 

 

8)     sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków budżetu  gminy;

 

 

9)     możliwość podjęcia decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadkach określonych prawem;

 

 

10)  prowadzenie analiz ekonomicznych wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami;

 

 

11)  przedstawianie  Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy;

 

 

12)  zapewnienie realizacji zadań wynikających z zasady jawności  gospodarki finansowej gminy;

 

 

a)      wykładanie projektu budżetu gminy do publicznego wglądu ,

 

 

b)     ogłaszanie uchwały budżetowej;

 

 

13)  prowadzenie techniczno- ekonomicznej obsługi budżetu gminy;

 

 

14)  prowadzenie analitycznej i syntetycznej księgowości budżetu gminy;

 

 

15)  zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi;

 

 

16)  prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej inwestycji gminnych;

 

 

17)  prowadzenie nadzoru i kontroli budżetowo - gospodarczej  oraz czuwanie nad dyscypliną budżetową  gminnych jednostek organizacyjnych ;

 

 

18)  prowadzenie spraw funduszy celowych;

 

 

19)  prowadzenie obsługi kasowej Urzędu , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

 

20)  prowadzenie spraw wynagrodzeń Urzędu , Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Bibliotek i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

 

21)  prowadzenie spraw grupowego ubezpieczenia pracowników, zasiłków rodzinnych , zasiłków chorobowych;

 

 

22)  prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania;

 

 

23)  wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt;

 

 

24)  wykonywanie uprawnień i zadań organu podatkowego;

 

 

25)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatków i  opłat lokalnych;

 

 

26)  przedstawianie propozycji wprowadzania zwolnień innych niż ustawowe  od podatków i opłat lokalnych;

 

 

27)  dokonywanie czynności sprawdzających , mających na celu:

 

 

a)     sprawdzenie terminowości składania deklaracji i oświadczeń majątkowych  oraz opłacania zadeklarowanych podatków,

 

 

b)     stwierdzenie formalnej poprawności składania deklaracji i oświadczeń majątkowych oraz wpłacania zadeklarowanych podatków,

 

 

c)     ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

 

 

28)  prowadzenie kontroli podatkowej;

 

 

29)  przedstawianie propozycji dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa

 

 

        oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso;

 

 

30)  przedstawianie propozycji udzielania ulg, obniżek, zwolnień, odraczania oraz  

 

 

 

       rozkładania na raty należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;

 

 

31)  przedstawianie propozycji umarzania zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę;

 

 

32)  prowadzenie postępowania w zakresie windykacji należności podatkowych i nie  

 

 

 

       podatkowych;

 

 

33)  prowadzenie rachunkowości  :

 

 

a)     ustalanie  i aktualizowanie zakładowego planu kont,

 

 

b)     prowadzenie wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych,

 

 

c)     okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

 

 

d)     wycenianie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 

 

e)     sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych,

 

 

f)      gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej przepisami finansowymi;

 

 

 

 

 

34)   współdziałanie z organami NIK , Urzędami Skarbowymi i ich organami powołanymi

 

 

        do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej;

 

 

35)   prognozowanie wpływu i ocena wpływu zmian wysokości podatków i opłat lokalnych

 

 

        jak również innych źródeł finansowania zależnych od gminy na sytuację finansową

 

 

        gminy oraz proponowanie zmian;

 

 

 36)  inspirowanie i prowadzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi krajowymi i

 

 

         zagranicznymi w celu pozyskania kapitału zagranicznego  dla gospodarki gminy;

 

 37) prowadzenie nadzoru i kontroli nad realizacją dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych.

 

 

 

2. W skład  Wydziału finansowego wchodzą:

 

       1) Skarbnik Gminy - Pani Ewa Mówińska - Siuda. - pokój nr 14, tel. 564936829, e-mail: skarbnik@ugbartniczka.pl

2)   Księgowość budżetowa - Pani Katarzyna Jankiewicz - pokój nr 15, tel. 564936828, e-mail: fin@ugbartniczka.pl

3)   Podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza - Pani Anna Jurkiewicz- pokój nr 16, tel. 0564936830, e-mail: pogrun@ugbartniczka.pl

4)   Windykacja podatkowa - Pani Beata Kulawik - pokój nr 16, tel. 564936830, email: vip@ugbartniczka.pl

5)    Kasa Urzędu - Pani Małgorzata Gołkowska - pokój nr 16, tel. 564936831, e-mail: kasa@ugbartniczka.pl

6)  Księgowość budżetowa - Joanna Grzywaczewska - pokój nr 8, tel. 564936822