Logo BIP

Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bartniczka w 2009 roku.

 

Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami:
pieczęć zamawiającegoOgłoszenie o wyniku postępowania

 

Przed wypełnieniem proszę  zapoznać się z instrukcją na str. 3.

 

 

 

 

 

 

 

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego:

 

Gmina Bartniczka

 

87 - 321 Bartniczka

 

b) REGON: |_0__|__0_|__0_|_ 5__|_4__|_ 3__|_ 9__|_ 1

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

87  - 321 Bartniczka, Kujawsko - Pomorskie , Brodnica

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pok. Nr 4

 

e) internet: http:// www.bartniczka.pl                               e-mail: ugb@data.pl

 

f) numer kierunkowy  0 - 56

 

 tel.  49 - 365 - 60                                faks  49 - 364 - 84                                                                              

 

 

 

 

 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

    Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bartniczka w 2009 roku.

 

 

 

 

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania 110.880,00 zł. 28.598,69 euro

Słownie złotych: sto dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt

 

 

 

 

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nr  |_-__|_-__|__-_|                               rok wydania |_-__|_-__|__-_|__-_|                         poz. |_-__|_-__|__-_|__-_|__-_|__-_|

 lub postępowanie przeprowadzono w trybie

 z wolnej ręki             negocjacji z zach. konkurencji              X  zapytania o cenę

PKWiU: |_-__|_-__| . |_-__|__-_| . |_-__| przedmiotu zamówienia

5)   - dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi  -------- 

6) Oznaczenie oferty częściowej:   ------------------------

 

 

 

 

7) Dane o ofertach:

a) liczba złożonych ofert:     3                                                b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta:   1

8) Ceny ofert:

a) cena najtańszej oferty :  2,09 zł                          b) cena najdroższej oferty :  2,71 zł.

 

 

 

 

X - wybrano ofertę (9a)                                         lub                                                           - przetarg unieważniono (9b)

 

 

 

 

9a) Wybrano następującą ofertę:

 

a) firma:  Restauracja – Hotel „U Bosmana” M.K. Skiba

 

b) REGON: |__8_|_7__|_1__|_7_|_2__|_5__|_9__|_8__|_7__|

 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

 

87 - 300 Brodnica , Kujawsko - Pomorskie , Brodnica

 

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Sądowa 7, 

 

e) internet: http://  www.  ubosmana.pl                                             e-mail:  biuro@ubosmana.pl

 

f) numer kierunkowy  0 - 56

 

 tel.  498 – 46 - 35                                                                   faks  498 – 46 - 35                        

 

Cena wybranej oferty:  . 2,24 z podatkiem VAT  słownie : dwa złote dwadzieścia cztery grosze

           

 

 

 

 

 

9b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 27 b ust.1 ustawy):

 

 - w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,

 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 - zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.            

 


 

Tylko do wiadomości Urzędu Zamówień Publicznych:

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Urzędem w sprawie publikacji ogłoszeń:

                - imię i nazwisko ___________________________________________________________________

                - telefon __________________________________________________________________________

- e-mail _____________@_________________________

 

 

___________________________

                        Bartniczka, dnia  17..12.2008 r.                                                                                                                                                               imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej


 

POUCZENIE

Użyte w formularzu określenie „ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 171, poz. 1058).

Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 14a ust. 6 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówi na podstawie art. 14a ust.3 ustawy zamieszczenia takiego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Instrukcja wypełniania druku ZP-150

Wypełniony formularz należy przesłać do Urzędu  Zamówień Publicznych tylko jeden raz: pocztą, faksem lub za pomocą kuriera.

Formularz  należy wypełnić maszynowo (lub na komputerze). Rubrykę, w której nie wpisuje się żadnych danych, należy przekreślić. Jeżeli przewidziano pola wyboru, należy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego pola.

Daty należy wypełniać w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

Znak sprawy: oznaczenie nadane przez zamawiającego dla identyfikacji danego postępowania należy wpisać na każdej stronie formularza.

Punkt 1

Numer REGON należy wpisać za pomocą 9 cyfr.

Punkt  4

Należy podać rok, nr Biuletynu i pozycję, gdzie opublikowano ogłoszenie o wszczęciu postępowania. Jeśli postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki , negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę należy zaznaczyć odpowiednie pole i wpisać kod PKWiU przedmiotu zamówienia. PKWiU należy rozumieć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z  1997 r. Nr 42 poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 94 ). PKWiU należy wpisać za pomocą 5  znaków.

Punkt 5 

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, wpisać liczbę zadań, które opisano w ogłoszeniu o przetargu wszczynającym to postępowanie. Stronę 2 formularza  należy powielić w ilości odpowiadającej liczbie zadań.

Punkt 6

Należy wypełnić tylko wtedy, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych , z oznaczeniem zadania, np. „Zadanie 1”,  „Punkt 8”. Należy wpisać ceny najtańszej i najdroższej spośród ważnych i  ocenianych ofert.

Punkty 7 i  8

Punktów 7 i 8 nie wypełnia się w przypadku prowadzenia postępowania  w trybie z wolnej ręki.

Punkty 8 i 9a

Cena uwzględnienia podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż  podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem akcyzowym

Punkt 9a i 9b

Należy wypełnić stosownie do tego, czy postępowanie zakończyło się wyborem oferty (9a) czy unieważnieniem (9b).