Logo BIP

Komisja Polityki Finansowej, Gospodarki Przestrzennej i Spraw Samorządowych

Opis działania:
Analizuje i opiniuje projekt budżetu gminy jego zmiany, projektyuchwał dotyczące podatków i uchwał lokalnych, zaciągniętych kredytów. Opiniuje celowość zaciągania kredytów na inwestycje gminne. Analizuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokonujeanalizy statutu gminy, w razie konieczności przygotowuje stosowny projekt uchwały.
Wnioski i opinie przekazuje wójtowi gminy.

Skład:

Marianna Dolna
Przewodnicząca

Andrzej Mielke
Członek

Kazimierz Lichocki
Członek

Ewa Piórkowska
Członek

Benedykt Kaczmarski

Członek