Logo BIP

Urząd Stanu Cywilnego

Opis działania:

 

 1. do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie należącym do Kierownika USC,
 2.  załatwianie spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich według zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w tym wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilno – prawnymi,
 3. prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzin i zgonów według zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego,
 4. załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
 5. wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego,
 7. prowadzenie korespondencji z placówkami polskimi za granicą i placówkami państw obcych w Polsce dotyczącej rejestracji stanu cywilnego,
 8. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności,
 9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania ,
 10. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców, aktualizowanie oraz prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL,
 11. udzielanie informacji adresowej,
 12. sporządzenie spisów wyborców i prowadzenie rejestru wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie głosowania,
 13. realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiórkach publicznych ,
 14. nadzorowanie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych,
 15. koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej,
 16. prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Skład:


Pani Marta Monika Filipkowska
Kierownik USC, pokój nr 7, tel. 564936821, e-mail: usc@ugbartniczka.pl

Pani Anna Bielicka
Z-ca Kierownika USC, pokój nr 7, tel. 564936821,