Logo BIP

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy 
Ewa Mówińska Siuda 

Pokój 14
56 493 68 29
e-mail: skarbnik@ugbartniczka.pl

Zakres czynności / kompetencje:

1. Skarbnik Gminy wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu gminy i pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego .

2. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych,
 4. dokonywanie kontroli wewnętrznej,
 5. kierowanie pracą referatu finansowego,
 6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 7. określenia zasad przeprowadzania rozliczeń inwentaryzacji,
 8. wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 9. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz sporządzanie analiz z tego zakresu,
 10. przygotowanie projektu budżetu gminy dla potrzeb Wójta Gminy,
 11. przygotowanie analiz w toku wykonywania budżetu,
 12. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków w okresach kwartalnych,
 13. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 14. współpraca z organami nadzoru oraz urzędami skarbowymi realizującymi dochody podatkowe gminy,
 15. udzielanie kontrasygnaty,
 16. prowadzenie księgi organu gminy i rejestru dochodów gminy,
 17. dokonywanie dekretu wszystkich operacji gospodarczych gminy.