Logo BIP

Dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka

ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
Ponadto dowód osobisty uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Dowód osobisty może być wydany również:

 • osobie będącej obywatelem polskim, która ukończyła 13 rok życia,
 • osobie, która nie ukończyła 13 roku życia - na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów.  

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby (np. zmiany wizerunku posiadacza dowodu osobistego, w taki sposób, że na podstawie zamieszczonej w dowodzie osobistym fotografii nie jest możliwe ustalenie tożsamości tej osoby,  fizyczne zużycie dokumentu),
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Informujemy, że zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu,  podlegają unieważnieniu z urzędu.

W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju, unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, termin unieważnienia wynosi cztery miesiące.

W celu otrzymania dowodu osobistego, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego ,
 • dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, wydane z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy, zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • odpis skrucony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa

  Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza odpisu aktu urodzenie lub małżeństwa, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bartniczce .
  Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego,  jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bartniczce.
 • na żądanie organu gminy,  dokument potwierdzający posiadanie  obywatelstwa polskiego -  jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego,  z wyjątkiem :  

 • osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 • osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • osoby  ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

UWAGA !

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa wyżej,  jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Na jaki czas wydaje się dowód osobisty?

 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony

Czas ważności dowodu osobistego ustalany jest w chwili składania wniosku o jego wydanie

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

 • utraty obywatelstwa polskiego - osoba która utraciła obywatelstwo, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 

ZASADY   UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW  OSOBISTYCH

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

- z dniem zgonu jego posiadacza;

- z dniem upływu ważności dowodu osobistego;

- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę        trzecią znalezionego dowodu osobistego;

- po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym.  

 

Dokumenty do pobrania:

1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobierz plik