Logo BIP

Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku rolnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 16

WYMAGANE DOKUMENTY
- druk “Informacja w sprawie podatku rolnego” IR-1
- druk “Deklaracja na podatek rolny” DR-1

OPŁATY
nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
do 1 miesiąca o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiazany jest zawiadomić stronę, podając przyczynę

PODSTAWA PRAWNA
art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Tekst jednolity Dz. U. z 1993
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5 zł
- za każdy załącznik – 0,50
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze Urzędu Gminy, pokój nr 9.
W wyniku zgłoszenia organ podatkowy wydaje decyzję określającą wymiar podatku rolnego na dany rok podatkowy.
Organ podatkowy może zażądać dodatkowo okazania, np. Aktu notarialnego, umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane.