Logo BIP

Zgłoszenie sprzedaży, korekty wymiaru podatku od nieruchomości

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 9

WYMAGANE DOKUMENTY
druk “Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” IN-1
- druk “Deklaracja na podatek od nieruchomości” DN-1

OPŁATY
nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
do 1 miesiąca , o każdym niezałatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiazany jest zawiadomić stronę, podając przyczynę niedotrz

PODSTAWA PRAWNA
art. 253a, 254ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5 zł
- za każdy załącznik – 0,50 zł
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze Urzędu Gminy, pokój nr 9.
Organ podatkowy na podstawie zgłoszenia korekty wymiaru lub sprzedaży gruntu wydaje decyzję w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości.
Organ podatkowy może zażądać dodatkowo okazania, np. Aktu notarialnego, umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane.