Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wysokości zaległości podatkowych.

wykonał: Benedykt Kamiński typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 9.

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek zainteresowanego

OPŁATY
- za wniosek 5,00 zł
- za wydanie zaświadczenia o zaległościach podatkowych – 15,00 zł
- za pozostałe zaświadczenia – 11,00 zł (za każde zaświadczenie opłatę kasuje się osobno

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
7 dni

PODSTAWA PRAWNA

art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY I OPŁATY
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Opłata skarbowa:
- za zażalenie – 5 zł
UWAGI
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze Urzędu Gminy